Rektorsbrev

Västra Ekoskolan

Rektorsbrev vecka 32, 2018

Tack för mig och min tid på Västra Ekoskolan. Det har varit drygt fem och ett halvt intensiva, roliga och entusiasmerande år.

När jag kom fanns 54 elever på skolan, nu är det 76 och även medarbetarnas antal har ökat i takt med fler elever. Vi har utökat verksamheten med årskurs 6 och har för dessa elever skaffat ”flygeln” (baracken) där åk 6- eleverna huserat. Kommande läsår är åk 4 där då eleverna i åk 5 och 6 är fler än vad som får inrymmas i den lokalen. Vi har kö till skolan och även listan för intag år 2023 börjar fyllas på.

Under dessa fem år har samarbetet med styrelsen fungerat mycket väl med samtliga fem ordföranden samt nu också med vice ordförande, tre kassörer och ett antal ledamöter. Ett särskilt nära, och uppskattat, samarbete har det också varit med dem som haft fastighetsansvar.

Att känna trygghet är grunden för allt lärande. Därför har vi utöver rastvärdar även varje rast en aktivitetsvärd som ska se till att det finns en organiserad aktivitet som alla kan delta i. Alla barn ska vara trygga med att de har någon att vara med, eller att göra, under rasten. Då kan de under lektionstid i stället koncentrera sig på undervisningens innehåll.

För att skapa en trygg miljö på skolan arbetar vi även med en metod och ett förhållningssätt som kallas Collaborative Problem Solving (CPS). Den grundläggande filosofin är att barn beter sig bra om de kan. När ett barn inte beter sig på det sätt som den vuxne förväntar sig beror det på att barnet inte utvecklat de kognitiva färdigheter som krävs för att förstå och hantera den utmaning eller de krav som barnet ställs inför. Jag har själv upplevt vilken framgång metoden har i de samtal jag genomfört med elever.

Vi har under de senaste åren utökat den digitala tekniken med tre Smartboards och ett stort antal datorer. Även Ipads finns. Eleverna i åk 6 fick föregående läsår utbildning i bland annat programmering, vilket nu också ska ingå i flera ämnen och årskurser. Kompetenshöjande insatser genomfördes föregående läsår. Läromedel för uppdraget är beställda.

Skolinspektionen har granskat oss två gånger under mina år på skolan. Första inspektionen med mycket gott resultat, den andra påvisade vissa brister i systematiskt kvalitetsarbete mellan styrelse och rektor. De styrelseledamöter som då intervjuades invaldes strax före sommaren och inspektionen genomfördes i september månad. Nu skulle resultatet säkerligen ha blivit ett annat.

Skolresultaten är goda. Vi har hög andel behöriga lärare, även kommande läsår trots att flera lärare slutat. Två behöriga lärare finns kvar, och tre nya behöriga lärare har anställts inför kommande läsår, varav en också blir behörig specialpedagog om några månader. Vår speciallärare finns kvar som tidigare. Förutsättningarna finns därmed för att eleverna även kommande läsår ska nå goda studieresultat.

På fritids har vi Lisa, Linda och Kenny kvar. Nya är Sara som gick i vår skola en gång i tiden och som nu efter att ha bott och studerat i Australien under många år nu åter är hos oss. Även Carolina, som arbetat hos oss tidigare, är nu tillbaka. Båda har högskoleutbildning inom pedagogik, psykologi och beteendevetenskap.

Fina Janne är kvar och kommer som vanligt att laga god kravmärkt och, i den mån det går, närproducerad mat. Numera har vi också en kyldisk där härliga sallader serveras.

Särskild information inför kommande läsår:

Scheman läggs ut vecka 33 för förskoleklass till och med åk 3. För åk 4-6 kommer scheman vecka 34. Åk. 6 ska få undervisning i moderna språk i Tungelsta skola och dessa tider kommer vi att få vecka 33. Även justering i lärartjänsterna för åk 4-6 påverkar schemaläggningen i dessa årskurser.

Karin kommer att undervisa i textilslöjd under höstterminen. Kirsten undervisar som tidigare i musik.

Ny rektor börjar sin anställning 13 augusti. Jag kommer att finnas i skolan för överlämning några dagar under veckorna 33 och 34.

Önskar alla nya och gamla elever och medarbetare lycka till framöver!

Åter igen tack till alla er som under åren visat engagemang, intresse och visat uppskattning! Sådant värmer och ger energi i verksamheten!

Nu ska jag leva pensionärsliv. Vad det innebär återstår att se.

Varma hälsningar

Anna-Karin Axelsson

 

 

Rektorsbrev vecka 24-25, 2018

SOMMARLOV!

Nu har såväl elever som lärare tagit sommarlov.

Fritidshemmet har fortfarande öppet och jag kommer att vara i skolan även kommande vecka. Det fina med dessa veckor är att det blir många fina tillfällen till gemenskap med alla på en och samma gång och många roliga samtal under luncherna. Ser fram emot det.

Skolavslutning

Skolavslutningen var välbesökt och våra barn/elever bjöd som vanligt på vacker sång under ledning av Kirsten. Barnen hade smyckat skolgården tillsammans med fritidsledarna och nog tyckte jag det gav riktigt fin feststämning och sommarkänsla.

Årskurs 6 avtackades samt de lärare och de fritidsledare som slutar. Tre barn slutar i skolan på grund av flytt respektive val till skola med annan inriktning. Önskar er alla lycka till framöver.

Jag själv kommer att finnas på skolan till den 17 augusti, därefter blir jag aktiv pensionär.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är nu öppet för de barn som är anmälda. Påminner om att ni föräldrar/vårdnadshavare ska höra av er på morgonen om ert barn inte kommer så att fritidsledarna inte behöver ringa upp er. Det tar tid och engagemang från verksamheten. Fritidsledarna vill veta antal barn och att barnen kommer den tid som informerats om, för att kunna planera aktiviteter, till exempel utflykter med de bussförbindelser som finns. Uppskattas om detta fungerar väl.

Fritidshemmet stänger veckorna 27 till och med 30.

Skolan börjar igen måndagen den 20 augusti kl. 09.00. Information om uppstartsdagen samt föräldramöte kommer i sommarbrev.

Höstens scheman läggs ut på skolans webbsida under vecka 32 då också nästa rektorsbrev kommer.

Tack till er alla härliga barn/elever som går i vår skola för ett fint år tillsammans, och till dig som medarbetare för de goda insatser som genomförts under året, samt till er föräldrar som visar sådant engagemang (till exempel under aktivitetskvällar).

Jag kommer att vara på skolan en hel del i sommar för att bland annat följa ombyggnationen av gula köket, men också ta en skön sommarledighet. Skön sommar till er alla!                                                                                             25  251                   /Anna-Karin


Rektorsbrev vecka 23, 2018

Skolavslutningen närmar sig

Nu är det bara tre skoldagar kvar innan sommarlovet börjar. Den varma väderlek vi nu haft gör att vi också längtar efter regn Vi får dock hoppas på att vi på onsdag eftermiddag får uppehåll och att solen visar sig. Kom ihåg picknickkorgen på onsdag.

Elever som slutar och elever som börjar:
Vi har två elever som börjar årskurs 4 respektive 5 i annan skola och som jag därför nu särskilt vill önska många härliga och lärorika år framöver.

Vi kommer att ha 80 elever under kommande läsår vilket är sju elever fler än idag.

Miljö

Eleverna har tillsammans med sina lärare under maj och juni rensat pallkragar, fyllt på med kompostjord och därefter sått och planterat. Skyltar har skapats som anger vilka växter som ska komma upp. I växthuset frodas plantorna och det som odlas skördas i augusti när alla elever är åter i skolan.

Lycille har tillsammans med eleverna i årskurs 6 iordningställt elevtexter och bilder till skolans tidning ”Ekobladet” som delas ut på avslutningsdagen.

Föräldrar kommer i morgon, lördagen den 11 juni, att kratta, snickra och ordna så att skolgården och skolhuset hålls i gott skick. Ser fram emot att se allt som åtgärdats när vi är åter på måndag.

Tack till Ann-Louise som körde bort det skräp som stod utanför grinden.

Soptunnorna

Vi har problem med att allmänheten tömmer sina sopor i skolans kärl. Vi betalar per tömning samt per kilo vilket innebär onödiga och höga kostnader för oss. Därför har vi nu bommen stängd när vi inte är i skolan.  Om du ser att någon obehörig tömmer sina sopor i skolans soptunnor – informera gärna dessa personer om att det är privat mark.

Skolenkäten

Skolenkäten finns nu på Haninge kommuns hemsida. Enkäten visar goda resultat.

Skolavslutning

Välkomna föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar och vänner,
till skolavslutning onsdagen den 13 juni kl
16.00 – 18.00

Lektioner pågår till kl. 10.00 och elever som inte har fritidshem tar bussen hem som går kl. 10.00 respektive kl. 10.30. Elever som har fritids, och som anmält att de stannar på skolan, serveras lunch kl. 11.00 – 11.30.

Alla elever är åter på skolan kl. 16.00 då skolavslutningen börjar.

Kl. 16.00 – ca 16.30           Sång och musik

Kl. 16.30 – ca 16.45           Elever och klasslärare träffas i klassrummet. Föräldrar, släktingar och vänner dukar då upp för den picknick som tagits med.

Kl. 16.45 ca – 18.00           Picknick och mingel
24

Personal kommande läsår

Det är glädjande att vi har behöriga klasslärare i alla tre spåren och kompetenta medarbetare i ämnen som inte klasslärarna har samt på fritidshem och i skolrestaurangen, trots att tre lärare och en fritidsledare slutar. Vi kan skatta oss lyckliga över det. Däremot söker vi fortfarande en behörig fritidpedagog med erfarenhet av, eller kompetens för, att ta ett arbetsledaransvar för fritidshemmet samt en lärare som tillsammans med Lini ansvarar för årskurs 4-6.

Läsårets organisation 2018/2019 kommer att se ut så här:

Spår 1 (Förskoleklass samt år 1): Nina Jonsson klasslärare. Lisa Andersson fritidsledare. Ytterligare en person på halvtid kommer att ansvara för förskoleklassen. Den tjänsten ska tillsättas (intervjuer pågår), alternativt blir det någon som redan arbetar i verksamheten. Jag återkommer med information när denna tjänst är planerad och klar.

Spår 2 (År 2 och 3): Nathalie Nilsson klasslärare. Även fritidsledare, samt några lektioner i veckan specialpedagog, kommer att finnas i klassen.

Spår 3 (År 4 till 6): Lini tillsammans med ny lärare kommer att undervisa i årskurserna 4-6. Lini blir klasslärare för årskurs 5 och 6 och den nya läraren klasslärare för årskurs 4. Även här finns specialpedagog knuten till årskurserna 4-6.

Musiklärare: Kirsten Spratt Marcusson.

Lärare i textilslöjd: Karin Wallén. Textilslöjd genomförs under höstterminen.

Lärare i trä- och metallslöjd: Jan Forsling år 3 – 5. Årskurs 6 har sin undervisning i Tungelsta skola. Trä- och metallslöjd genomförs under vårterminen.

Moderna språk: Årskurs 6 undervisas i moderna språk (tyska, franska och spanska) i Tungelsta skola.

Kock: Jan Forsling

Kök samt pedagogiska uppgifter: Anita Andersson och Maj-Gun Svanäng.

Fritidsledare: Lycille Stenlund Billung, Linda Blomqvist och Kenny Åkerman samt Lisa (Elisabet) Andersson när hon inte är med förskoleklassen.

Specialpedagog/speciallärare: Gudrun Andersson speciallärare, kommer att följa upp läs- och skrivutveckling i höst (screening) samt ny specialpedagog på deltid (intervjuer pågår). Gunilla Sundh på timmar vid behov.

Skolsköterska och skolläkare: Sollentunahälsan kommer att ansvaraför skolhälsovården framöver. Information kommer till er som vårdnadshavare samt att finnas på skolans hemsida.

Kurator och skolpsykologer: som nu.

Rektor: Rekrytering pågår.

Samtliga klasslärare och specialpedagog/speciallärare är behöriga.

Det känns trots det bra att veta att det även inför kommande läsår i grunden finns ett stabilt, kunnigt och entusiastiskt team på skolan! Detta team ska utökas med en lärare, en specialpedagog, en fritidspedagog/lärare för fritidshem samt rektor. Dessa kommer att rekryteras innan skolstart.

Allt gott!

Rektor Anna-Karin
_____________________
Rektorsbrev vecka 22, 2018

Sommaren är redan här och skoldagarna räknas ner, men innehållet och aktiviteterna på lektionstimmarna är lika lärande och variationsrika som tidigare under läsåret. Varje lektionstimme är värdefull.

Skolavslutningsdagen – tider

Alla barn som inte har fritidshem eller fritidsklubb åker hem med buss som går ca 10.00 och ca 10.30 (beroende på åt vilket håll barnet åker).

För elever med fritidshem och fritidsklubb har förfrågan gått ut om ditt barn stannar över lunch och till dess skolavslutningen börjar, eller om ditt barn också tar bussen hem ovanstående tider för att återkomma kl. 16.00 då skolavslutningen börjar. Endast tre svar återstår.

Aktivitetsdag 9 juni

Lördagen den 9 juni kl. 10.00 – 14.00 är det aktivitetsdag, se tidigare rektorsbrev. Styrelsens ledamöter ansvarar.

Så roligt om du som inte hade möjlighet att vara med på aktivitetskvällen kan komma denna lördag.

Ny klasslärare

Nathalie Nilsson är behörig lärare och kommer att vara klasslärare i spår 2 från och med augusti. I onsdags hälsade hon på i spår 2 och träffade de blivande årskurs treorna. Nathalie kommer också att vara på skolan någon dag innan lärarna tar sommarlov för att få överlämning. Varmt välkommen Nathalie!

Specialpedagog

Intervjuer pågår också för anställning av specialpedagog. Återkommer angående denna tjänst.

Sommarhälsning,

/Anna-Karin


____________
Rektorsbrev vecka 21, 2018

Brandövning

Vårterminens oförberedda brandövning är genomförd. Den tog tre minuter för alla elever till samlingsstället på fotbollsplanen, trots att förskoleklassen och årskurs 1 var på övervåningen och årskurserna 4-5 klättrade ut genom fönstret. Snabbt och smidigt utrymt av samtliga!

GDPR (General Data Protection Regulation)

Knappast någon kan ha undgått information om GDPR. Dataskyddsförordningen antogs av EU våren 2016 och träder i kraft 25 maj 2018. Utredningen resulterade i dataskyddslagen som antagits av riksdagen. Dataskyddslagen ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Personuppgifter ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade, bara samlas in för särskilda uttryckt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenliga med dessa ändamål. De personuppgifter som samlas in ska vara relevanta, korrekta och uppdaterade. Felaktiga personuppgifter ska raderas eller rättas utan dröjsmål och ska inte lagras längre än nödvändigt för ändamålet.

Vi på Västra Ekoskolan följer de bestämmelser som regleras i olika lagtexter för att personuppgifter ska hanteras på rätt och säkert sätt. Styrelsens ordförande, Fredrik, har mejlat ut det dokument vi sammanställt till er som är vårdnadshavare. Ta del av detta och skicka eller mejla det åter till Fredrik. Om du har frågor kring detta får du gärna ta kontakt med honom eller med mig.

Tisdag 29 maj cykeltävling

Cykeltävling från kl. 18.00 vilket påverkar trafiken utanför skolan sen eftermiddag samt kväll.

Nationaldag 6 juni

flagga Skolan och fritidshemmet är stängda.

Boverket om friytor å skolgårdar

I media har uppmärksammats att barns friytor på skolgårdarna har minskat de senaste åren, från 48 till 44 kvm. Eleverna i Västra Ekoskolan har dubbelt så stor yta att röra sig på!

Boverket skriver: ”Forskning visar att den fysiska omgivningen har stor betydelse för barns och ungas hälsa och lärande. Trender mot ökat stillasittande, övervikt och växande ohälsotal oroar, samtidigt som måluppfyllelsen i skolarbetet sjunker i internationella jämförelser. Det är därför viktigt för landets kommuner och andra skolhuvudmän att ta hänsyn till skolgårdarnas möjligheter att bidra till ökat välmående för eleverna, och att utveckla utemiljöer med hög kvalitet som blir viktiga resurser i den pedagogiska verksamheten.” …

och det ska vi bidra än mer till genom en aktivitetsdag

Aktivitetsdag 9 juni kl. 10-14

Du som inte hade möjlighet att komma på aktivitetskvällen har nu möjlighet att komma lördagen den 9 juni. Då byggs klätterställningar, krattas och planteras bland annat. Det skapas en skolgård där eleverna kan öva balans, koordination och kondition – resurser i den pedagogiska verksamheten (se ovan Boverkets text).

Kom och bidra den tid du kan! Korv grilla och saft och kaffe serveras i trevlig samvaro.

Skolavslutning

Välkomna föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar och vänner, till

skolavslutning onsdagen den 13 juni kl. 16.00 – 18.00.

Lektioner till kl. 10.00, så de barn som inte går på fritids hinner med ”tiobussen” hem.

Elever som har fritidshem- eller fritidsklubb kan stanna på skolan till kl. 16.00 då skolavslutningen börjar. Övriga elever åker hem och återkommer kl. 16.00.

Kl. 16.00 – ca 16.30           Sång och musik

Kl. 16.30 – ca 16.45           Elever och klasslärare träffas i klassrummet. Föräldrar, släktingar och vänner dukar då upp för den picknick som tagits med.

Kl. 16.45 ca – 18.00           Picknick och mingel

Studiedag

Måndagen den 18 juni är skolan och fritidshemmet stängda på grund av studiedag. Vi kommer då att utvärdera läsåret samt lägga ramarna för kommande läsår.

Ny lärare och ny rektor

Kommande läsår kommer ny lärare för åk 2 och 3 samt ny rektor att finnas på plats. Emilia kom som nyexaminerad lärare och har varit hos oss i drygt tre år. Emilia har gjort en strålande insats som lärare under dessa år och jag önskar henne lycka till i kommande arbete och planer framöver.

Sommarhälsningar, Anna-Karin

 

Rektorsbrev vecka 18, 2018

Inför kommande läsår

Eleverna i nuvarande årskurs 4 och 5 kommer att följa varandra även kommande läsår. Lini, som nu undervisar i klassen tillsammans med Nina, kommer att bli deras klasslärare. Maria blir klasslärare för årskurs 4 (nuvarande årskurs 3). Det blir därmed två klasser, men ett spår, spår 3. Precis som det är idag. En del lektioner kommer att genomföras med vardera klassen för sig, och vissa lektioner med alla elever tillsammans, och då med både Lini och Maria som lärare. Om du eller ditt barn har frågor kring kommande läsår, fråga mig gärna.

Enkät – Pulsträning som hemuppgift

Tack till er vårdnadshavare/föräldrar som besvarade enkäten om Pulsträning – den hemuppgift som barnen kunde genomföra enskilt eller tillsammans med dig som vårdnadshavare/förälder.

Enkätsvaren blev följande (andelen redovisas i procent):

Fråga/påstående Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer ganska väl Stämmer mycket väl
Jag vet vad pulsträning är 0 15 15 70
Jag känner till vilka effekter pulsträning har 0 15 25 60
Jag har genomfört pulshöjande aktivitet varje dag med mitt barn denna vecka 16 20 35 30 15
Jag har sett tecken på att pulshöjande aktiviteter ger de fördelar som beskrivs (information, se nästa sida) 10 10 35 45

Roligt att se att 80 procent av er som besvarade enkäten till viss del eller mer genomförde pulshöjande aktiviteter tillsammans med era barn. Och att barnen själva tog initiativ till att genomföra en fysisk aktivitet! Många uppskattande ord skrevs i kommentarsfältet i enkäten om detta års tema under hälsoveckan. Hälsoveckan som jag vill ska vara en inspirationsvecka för hälsofrämjande livsstil året om. Ni som varit med ett tag vet att jag brinner för det. En del av de citat som sitter uppsatta i skolan är hämtade från min lärobok i Hälsopedagogik (för gymnasieskolan).

Hur gick det då med pulsträning kopplat till minne, koncentrationsförmåga och lärande? Jodå, eleverna testade tillsammans med sina lärare, och en del tyckte att de kunde skönja bättre resultat, och framförallt var det roligt att testa lärandet på detta sätt. För att se varaktiga effekter ska vi genomföra hälsofrämjande insatser kontinuerligt.

Skolresa

Årskurs 6 åker på skolresa till Småland med Maria och Ilona, söndag t o m tisdag. Önskar er alla en riktigt rolig och upplevelserik vecka tillsammans.

Aktivitetskväll – boka 14 maj kl. 16.30 – 19.30

Nu förbereds aktivitetskvällen av de föräldrar (tillika styrelseledamöter) som ska ansvara för de olika aktivitetsgrupperna. Här får alla vara med och skapa en fin skolgård och inomhusmiljö för barnen samtidigt som vi umgås med en pensel i handen, en hammare eller en sekatör. Du väljer en aktivitet som intresserar dig. Korv med bröd, kaffe och saft serveras.

Vi hoppas att sommaren då är här.

/Anna-Karin
________________________
Rektorsbrev vecka 17, 2018

Föreläsning om ”Nätvett”

Vårdnadshavare och anställda på skolan fick veta mer om nätvett av Anders Ahlqvist, f.d. IT-brottsspecialist vid NOA (polisens nationella operativa avdelning), nu nybliven pensionär. Tack Anders, föreläsningen påminde om hur lätt det är att hamna i fel sammanhang på nätet, samt hur man då ska agera. Klasslärarna i spår 3 har vidareförmedlat kunskapen till eleverna.

Årsmötet

På styrelsens årsmöte i måndags valdes ny ordförande, vice ordförande samt två nya ledamöter. God aktivitet visades omgående vilket jag uppskattar mycket. Det underlättar för mig som rektor när jag kan rikta fokus på det pedagogiska arbetet i stället för praktiska åtgärder i huset och för verksamheten. Tillsammans skapar vi skolans kvalitet.

På skolans hemsida finns namn på sittande samt nyvalda ledamöter.

Skapande skola- bidrag

Nina, klasslärare för åk 4 och 5, har ansökt om pengar för kulturella aktiviteter, ex. författarbesök. Skolan beviljades 35 000 kr. Utmärkt Nina!

Växthuset

Nu är det så fint i växthuset. Fyra elever genomförde ett fantastiskt bra arbete tillsammans med Linda (och rektor). De har lagt stenplattor och skapat en jordbädd som nu är klar för plantering. Alla spår har förkultiverat växter som snart kan sättas ut. Nu är det vår!
växthus barn o linda

Se även de insektshotell som eleverna gjort. De sitter på träslöjdsboden. För att stimulera bin och fjärilar har vi också lavendel i balkonglådan.

Skolenkät

Haninge kommuns skolenkät genomfördes i år endast i åk 4 (även i åk 8 i skolor med den årskursen). I några av frågeställningarna var resultatet lägre än genomsnittet i Haninge, om än marginellt i vissa av dessa. Men glädjande är att resultatet på de flesta frågeställningarna var bättre än genomsnittet för Haninge.

Här följer några av de frågeställningar som visade positiva resultat hos oss:

 • Min lärare undervisar så att jag lär mig
 • Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det
 • Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
 • Jag har studiero på lektionerna

Enkäten visade också att ingen av dessa elever är rädd för något annat barn eller någon vuxen på skolan. Trygghet är en grundläggande faktor för att kunna tillgodogöra sig kunskap.

Vikarie

Vi har haft Daniella hos oss några timmar i spår 1 samt i skolrestaurangen. Vi trivdes med Daniella och hon med oss. Det innebär att Daniella kommer att vikariera när behov finns. Välkommen Daniella!

Välkommen åter Gudrun!

Gudrun är nu åter hemma i Sverige och kommer att genomföra tester samt ge en del av våra elever extra stöd ett par dagar per vecka. Klasslärarna informerar dig som förälder/vårdnadshavare om ditt barn är en av dessa som Gudrun träffar.

blommablomma blå
Vårhälsningar

från

Anna-Karin

 

Rektorsbrev vecka 13, 2018

Kallelse till årsmöte

Styrelsens kallelse till årsmöte den 23 april kl. 18.00  kommer att skickas med era barn hem måndagen den 9 april. Som medlem i Västra Ekoskolan har du en möjlighet, och ett ansvar för, att styrelsens sammansättning har den kompetens som krävs för att fungera väl som huvudman.

Samma dag kl. 17.00 – 17.50 är ni alla, vårdnadshavare, syskon och andra anhöriga välkomna till föreläsning om ”Nätvett”. Mer information kommer med kallelsen till styrelsemötet.

Påsk, påsklekar och påsklunch

Nu nalkas påskhelgen och under denna vecka har tisdagens rastaktiviteter varit klassiska påsklekar. Skolans kock, Janne, bjöd på traditionsenligt påskbord på onsdagen – att han varje år hinner förbereda alla fantastiska maträtter till det gående bordet. Imponerande!

Ansökan till Boverket

Vi har ansökt om bidrag från Boverket för upprustning av skolgård (klätterställning) samt för om- och tillbyggnad för att spår 1 ska få ytterligare hallutrymme. Håll tummarna för att vi får ansökningarna beviljade.

Påminnelse – ansökan om skolskjuts

Sista dagen för ansökan om skolskjuts är den 1 april för elever folkbokförda i Haninge kommun, om ansökan ska hinna behandlas innan skolstart. Se Haninge kommuns hemsida.

Jag bifogar tidigare rektorsbrev i mejl till er alla där mer information om skoltaxi/skolskjuts finns.

Med önskan om en riktigt Glad Påsk!påskliljorkyckling

 

/Anna-Karin

 

Rektorsbrev vecka 12, 2018

”Ett klassrum är en magisk plats,

en rymdraket, ett guldpalats,

en plats där drömmarna tar sats

och tankarna får vingar.

En famn, en hamn, ett äventyr,

där stjärnor tänds och dagar gryr

och eldar ur historien pyr

och nya toner klingar.

 

Ett klassrum är en magisk sal,

En bergstopp och en lummig dal,

en tidsmaskin, en stolt portal

till andra dimensioner.

Så mycket större inuti

Än utanpå. Det är magi!

Fyrverkeri och trolleri

På varje dags lektioner.”

Av Lotta Olsson

 

Dikten ovan presenterades på en förlagskväll på Bonniers (mitt ”gamla” förlag) när jag var där i torsdags kväll. För mig handlar dikten om fantasi, kreativitet och meningsfullhet. Viktiga ingredienser i varje lektion – och även under fritidshemsvistelsen.

Nyheter i olika ämnens kursplaner

Samma kväll som jag var på Bonnier, var lärarna på en presentation om digitalisering och programmering i undervisningen hos ett annat förlag. Med den information om digitalisering och programmering som Skolverket bidrar med, samt den givande förlagspresentationen anser lärarna i vår skola att de kommer att kunna följa de reviderade kursplanernas nya intentioner för förskoleklassen till och med årskurs 6.

Kunskap och kompetens i finns hos våra lärare!

(Fler förlags information om digitalisering kommer givetvis också att följas upp – och jämföras).
akv12dig

Jag anser att kunskapsprocessen i skolan handlar om att öka förståelsen för sammanhanget i tillvaron och för människans livsvillkor. Det handlar om att kunna hantera de situationer man möter i livet. Det som sker i vår omvärld ska vi inhämta kunskap om, och reflektera över.

Lärandet i skolan handlar om en aktiv process, där såväl eleverna som vi vuxna knyter samman det vi redan vet med den nya kunskapen, och får ny förståelse för olika sammanhang. I samspel med andra får vi pröva våra kunskaper och tankar och ompröva tidigare föreställningar. Nu får vi lära mer om digitalisering och programmering.

Lika – olika

Olika strumpor den 21 mars – spår 1 uppmärksammade detta särskilt
akv12sockor
21 mars är det Internationella Downs Syndromdagen. Rocka sockorna-dagen hyllar olikheter och alla människors lika värde och rättigheter. Viktigt ha i åtanke och att leva efter denna inställning även alla andra årets dagar!

Jag betraktar alla människor som lika mycket värda. Det innebär inte att jag vill bemöta alla lika utan att jag vill bemöta var och en efter dennes förutsättningar.
Styrelsemöte, kvälls-APT

På måndag den 23 mars är det arbetsplatsträff och fritidshemmet stänger därför kl. 16.00. Styrelsemöte kl. 18.00 – 20.00.

Styrelsens valberedning söker nu nya ledamöter till styrelsen. Är du intresserad?

Skolskjuts

Påminner om anmälan för skolskjuts senast 1 april. Se tidigare rektorsbrev.

Elever i kö- se kommande läsår

Påminner också om att sista dagen för skolval var i februari. Vi planerar nu kommande läsår. Om ditt barn planerar gå i annan skola f o m åk 4, hör av dig senast måndag. Då kan vi erbjuda plats till de barn som står i kö till vår skola, och ansökan om eventuell skolskjuts hinner lämnas in i tid av vårdnadshavaren.

Vårdagjämningshälsning                                                                                  tussilago

/Anna-Karin

__________________________________________________

Rektorsbrev vecka 10, 2018

Dags att ansöka om skoltaxi/skolskjuts v10soltaxi                       

Haninge kommun: Ansökningsblanketter finns på Haninge kommuns hemsida

Ansök om skolskjuts inför kommande läsår senast 1 april.

Ansökningar som kommer till kommunen efter detta datum hinner eventuellt inte handläggas innan första skoldagen på det nya läsåret enlig den information kommunen ger. Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Kontakta Haninge kommun tfn. 08-606 70 56 alternativt mejl skolskjuts@haninge.se.

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

 • 2 km för elever i förskoleklass (gäller från höstterminen 2018) och skolår 1
 • 3 km för elever i skolår 2
 • 4 km för elever i skolår 3-6

Med kortaste väg menas en väg som eleven själv kan gå och som är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Nynäshamns kommun: Ansökningsblanketter finns på Nynäshamns kommuns hemsida

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

 • åk F-3, 3 km skolväg
 • åk 4-6, 4 km skolväg

Trafikförhållande: Om vägen bedöms påtagligt besvärlig och riskfylld kan skolskjuts beviljas utan hänsyn till avståndet.

Sportlovet

Sportlovet blev snörikt! Två av de utflykter som fritidsledarna planerat gick inte att genomföra då busstrafiken var inställd dessa dagar på grund av rikligt snöfall och halt väglag. Det blev i stället aktiviteter på skolan. Barnen var glada och nöjda med de alternativa aktiviteterna. Och vilka barn vi hade under veckan, de bidrog till att skapa fin atmosfär!

Studiedag

Studiedagen idag (fredag 9 mars) handlade bland annat om pulsträning och lärande. Vi fördjupade oss i ämnesområdet samt planerade vårterminens inspirationsvecka.

Eleverna i åk 4 – 6 har under höstterminen genomfört pulshöjande aktivitet på lunchrasten, och gör det även under vårterminen. De använder pulsklocka och antecknar pulsvärden. Under vecka 16 kommer vi att följa upp och analysera resultaten. Vi kommer då också att genomföra minnesövningar med och utan pulshöjande aktiviteter för att skapa medvetenhet om vikten av fysisk aktivitet. Mer information kommer.

Sommarstängt

Fritidshemmet stänger veckorna 27, 28, 29 och 30 sommaren 2018

Höstterminen 2018

 • Måndagen den 20 augusti: Terminens första dag
 • Torsdagen den 1 november: Lovdag
 • Fredagen den 2 november: Lovdag
 • Torsdagen den 20 december: Terminens sista dag

Två studiedagar kommer att genomföras under terminen, 13 augusti samt en dag i december. Då är det ingen skola eller fritidshem.

Inför kommande läsår

Kommer ditt barn att gå kvar hos oss kommande läsår? Vi vill veta om ditt barn kommer att gå kvar hos oss (det händer att vissa elever börjar skolor med ex dans- och musikinriktning i åk 4). Vi har kö till skolan och vill därför kunna erbjuda vakant plats till annat barn. Informera rektor via mejl.

Allt för denna gång,

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 8-9, 2018

Sportlovet är här igen! Tunt täcke med snö och minusgrader gör att den som vill åka skidor har goda möjligheter även i Stockholmstrakten.

Sport- och fritidsutrustning utan kostnad finns hos Fritidsbanken i Tumba som lånar ut sport- och fritidsutrustning. Ett bra alternativ om du och ditt barn vill prova på någon aktivitet under sportlovet, men saknar skidor, skridskor eller annat. De har öppet tisdag – torsdag 12.00 – 19.00. Dalvägen 13. Tfn. 070-77 615 88.

De av våra barn som är på fritids, kommer att röra sig både inom- och utomhus under kommande vecka, få både motion och rikligt med utomhusvistelse.

Lycille är på universitetet den kommande veckan, och Linus har några semesterdagar, men de andra fritidsledarna är på plats.

Fritidsklubb – avgift

Fritidsklubbsavgiften har varit densamma i sex år. Nu höjs den med 25 kr/månad från och med 1 mars. Avgiften gäller för de barn i åk 4 – 6 som är folkbokförda i Haninge kommun, och som är inskrivna i fritidsklubb.

I tid på morgonen

Mycket bättre nu! Många barn kom för sent till skolan i höstas. Det skapade problem för både de barn som kom sent då de inte fick del av introduktionen av dagen, men också för de barn som var i tid och som då blev störda och tappade koncentrationen när klasskamrater droppade in senare. Den nya rutin som spår 1 genomförde har visat mycket positiva resultat och barnen får en lugnare start på morgonen och avspeglar också resten av dagen. Även elever i andra årskurser kommer nu i högre grad i tid till skolan. Det gläder mig.

Fredagen den 9 mars är skolan och fritidshemmet stängda på grund av studiedag. Vi kommer att analysera resultat och planera för senare delen av vårterminen.
v8v81

v82v83

 

 

Skönt sportlov tillönskas alla – oavsett om ni är hemma eller reser någonstans!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 6, 2018

Det råder både arbetsro och arbetsglädje på skolan nu. Lärarna fördjupar sig i elevaktiva och undersökande arbetssätt. Eleverna ska få uppgifter som stärker djupinlärning och utvecklar den analytiska förmågan. Fritidsledarna utvecklar arbetet med veckans tema och hur innehållet kan knytas till läroplanens mål.

Trådlöst bredband till flygeln är nu åtgärdat av våra kunniga föräldrar Andreas K, Fredrik och Jonas.

Skolenkäter

Senast den 15 februari ska Skolinspektionens skolenkät vara besvarad av samtliga vårdnadshavare. Fortfarande saknas många svar. Jag uppskattar att du tar dig en stund för att besvara enkäten.

Vecka 9 (sportlovsveckan) kommer Haninge kommuns skolenkät. D v s ytterligare en enkät. Jag har full förståelse om någon av er tycker det är en enkät för mycket, vi råder inte över detta, men det betyder mycket för oss om ni som vårdnadshavare på Västra Ekoskolans visar ert engagemang för skolan och tar er tid att besvara enkäterna. Mer information om Haninge kommuns skolenkät kommer om två veckor.

Tack för er hjälp!

Fritidshemmet under sportlovet

Förfrågan om närvaro på fritidshemmet/fritidsklubben under vecka 9 har gått ut och nu sammanställer fritidsledarna på svaren. Först när fritidsledarna vet om ditt barn (och alla andras) kommer att vara närvarande eller inte kan pedagogerna planera verksamheten. De tider du anger är därför också viktiga att hålla.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen genomförs vecka 8 för syskon och efter sportlovet för övriga elever. Kunskapsmålen följs upp och du som förälder får tillsammans med ditt barn möjlighet att reflektera över vad som har fungerat bra och vad som behöver förbättras/förändras för att du ska nå målen. Jag hoppas även i år att ni under samtalet får svar på era frågor och att ni lämnar utvecklingssamtalet med en ”god magkänsla”.

Allt för denna gång, önskar er en trevlig helg och vecka!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 4, 2018

Nya elever

Nu har brev gått ut till de elever som antas till förskoleklassen kommande läsår. Det är glädjande med många sökande, men känns i hjärtat att inte kunna erbjuda alla en plats hos oss.

Vi har också elever i kö till andra årskurser. För att veta om vi kan erbjuda dessa elever plats vill vi veta om det blir någon vakant plats (t ex att familjen planerar att flytta). Ge mig därför information snarast möjligt om ditt barn inte kommer att gå kvar hos oss kommande läsår.

27 januari

Förintelsens minnesdag uppmärksammas varje år den 27 januari. Om ditt barn ställer frågor som är svåra att svara på kan programmet ”Lilla Aktuellt skola” vara ett stöd, se urskola.se/Produkter/2038. Programmet riktar sig till elever i årskurserna 4 – 6.

”Vänj er aldrig vid orättvisor, säg ifrån” ”…//önskar jag mig en värld som styrs av empati och vänlighet”, Hédi Fried.

Händer i skolan

Medarbetarsamtalen pågår.

Rektor föreslog en årscirkel för styrelsens systematiskta kvalitetsarbete. Denna godtogs av styreslen.

Styrelsens fastighets- och trädgårdsansvariga har lagat staket med mera, och följer nu upp att skolans reningsanläggning fungerar som den ska. Kontakt tas också med Trafikverket för säkrare busshållplats och väg vid skolan. Styrelsens ordförande samt engagerade vårdnadshavare kommer även att följa upp frågan om skoltaxi.

Vi behöver hjälp med att laga barnens träpallar i förskoleklassens rum. Är du den som kan göra det? Ta kontakt med Lisa eller Helena.

Allt väl!

/Anna-Karin


__________
Rektorsbrev vecka 2-3, 2018

Välkomna till Öppet Hus kl. 18.00 – 19.30

Måndagen den 22 januari kl. 18.00 träffar ni vårdnadshavare vars barn står i kö för att börja i förskoleklassen till hösten klasslärare och fritidsledare i förskoleklassens rum.

Vårdnadshavare och barn som har intresse av att börja i annan årskurs kommer att mötas av lärare som har dessa årskurser och de kommer att besvara era frågor.

Även du vårdnadshavare som (ännu) inte ansökt om plats för ditt barn är givetvis välkommen.

Kaffe serveras i cafeterian.

Skolans styrelse har möte under kvällen och kommer att presentera sig och berätta om styrelsens arbete ca 18.45 – 19.00.

Till vår glädje har fler än någonsin tidigare sökt plats i vår skola. Antagningsbesked kommer att skickas ut under vecka 4. Där står datum då definitivt besked ska lämnas till skolan om du tackar ja till platsen för ditt barn. Ser vi då att det finns vakant plats i någon årskurs får det barn som står på tur i kö kommer information under vecka 6 om att plats erbjuds.

Styrelsemöte

Skolans styrelse har möte under kvällen kl. 18.00 – 20.00.

Välkommen Karin och Maj-Gun

Denna termin är det textilslöjd i stället för trä- och metallslöjd. Vi hälsar Karin välkommen som lärare i textilslöjd för årskurserna 3 – 6. Observera att årskurs tre slutar 15.15 på tisdagar de veckor de har textilslöjd. De elever som åker buss tar därmed ”fyrabussen”.

Vi hälsar också Maj-Gun välkommen som hjälper oss i skolrestaurangen tre eftermiddagar i veckan.

Skolenkäten

Från och med den 22 januari kommer Skolenkäten att genomföras. Alla vårdnadshavare besvarar enkäten, samt eleverna i årskurs 5. Blanketten med inloggningskod skickas med ditt barn hem under veckan som kommer. Om du undrar över något, ta gärna kontakt med någon av oss på skolan så hjälper vi till.

Stöd av olika slag

Gunilla, som är specialpedagog, har varit på skolan några gånger. Gunilla testar elever, och har handlednings- eller uppföljningssamtal med lärarna.

Lärarna har lagt individuellt stöd för en del av våra elever på morgonen mellan kl. 07.30 – 08.00 eller på eftermiddagarna efter elevernas skoldag. Några av eleverna får stöd regelbundet, d v s fyra – fem dagar per vecka. Vi tror, och har uppmärksammat, att regelbundet stöd ger snabb effekt på lärandet. När eleverna känner att de klarar av att följa undervisningen påverkar det också deras förmåga att hantera social samvaro på ett bättre sätt. En stärkt självkänsla och ett starkare självförtroende ger lugn och trygghet.

Vi fortsätter också med CPS- samtalen och Helena, Emilia och Maia handleder nu sina kolleger för att alla medarbetare på skolan ska kunna använda samtalsmetoden, men också arbeta utifrån detta arbetssätt (för mer information, se skolans hemsida).

Fritidsledarna har nu genomfört alla ”Guldsamtal” med barnen. De har sammanställt svaren och kommer under vecka 4 att analysera dessa. Syftet med dessa samtal är att inventera otrygga/trygga platser och situationer.

Vänskapsveckor

Vårterminen började med två vänskapsveckor där vi påminns om hur vi ska vara och verka tillsammans för att skapa en god arbetsmiljö. Under onsdagens stormöte genomförde lärare och fritidsledare rollspel som eleverna därefter fick reflektera kring. Alla eleverna ska nu veta vad trakasserier, kränkningar och mobbning är, samt hur de som elever kan göra om något sådant inträffar. Dessutom vad och hur de vuxna gör om något inträffat.

Om något eller några barn behöver se sin egen roll i de konflikter som kan uppstå använder vi nu i vissa situationer även CPS- modellen.

För visst uppstår det konflikter ibland, men (peppar, peppar) samspelet mellan alla (barn och vuxna) i skolan och på fritidshemmet fungerar överlag riktigt bra, och tillfälliga besökare brukar påtala den goda atmosfären.

Ett gott samarbete med vårdnadshavare/föräldrar påverkar också miljön på skolan. Och Västra Ekoskolan är lyckligt lottad med många samarbetsvilliga och positivt inställda vårdnadshavare. Sådant påverkar också!

Hjärtstartare

Vi har nu en hjärtstartare på skolan. En hjärtstartare förbättrar chansen till överlevnad med 70 procent om ett hjärtstillestånd inträffar. En trygghet för alla som vistas i skolan.

Ledighet/frånvaro

Tack alla skolans vårdnadshavare som även denna vårtermin hörsammat min/vår önskan om att förlägga resor till skolans lovdagar.

Från slutet av januari till och med maj månad kommer nationella prov (NP) att genomföras i årskurs 3 och 6 (SKOLFS 2011: 185- 187). Jag kommer därför inte att bevilja ledighet under den perioden för dessa elever.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

 • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
 • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

För årskurs sex kommer proven att genomföras under senare delen av terminen, men innan dess är det viktigt att värna om de undervisningslektioner som ska ge de kunskaper som ligger till grund för att eleverna ska nå målen i de olika ämnena.

Läsårsdata

Vårterminens läsårsdata samt ”16-dagar”, d v s de dagar en gång/månad då vi stänger fritidshemmet tidigare för arbetsplatsträff och styrelsemöte finns annonserade på skolans hemsida.

Jag vill också påminna om att du som förälder får veta vad som händer i skolan genom att läsa lärarnas veckobrev och mitt rektorsbrev, samt det vår webbansvarige skriver på hemsidan. Gör det gärna till en vana att gå in på skolans hemsida även om veckobrev och rektorsbrev mejlas.

Studiedagar

Vårterminens studiedagar kommer att genomföras fredagen den 9 mars samt måndagen den 18 juni. Då kommer skolan och fritidshemmet att vara stängda.

Skolavslutning

Terminens sista dag och skolavslutning är onsdagen den 13 juni kl. 16.00 – 18.00.

Men avslutar nu detta rektorsbrev med att välkomna alla elever åter till en utvecklande vårtermin. Utan er ingen inspirerande, utmanande och givande verksamhet!

God fortsättning på det nya året!

/Anna-Karin

________________________________________________

Rektorsbrev vecka 51

Jul igen – så fort höstterminen gått. Tack alla ni föräldrar som bidragit till att aktivitetshuset, växthuset samt tak över verandan kommit på plats. Tack till er som skjutsat till idrottshall. Tack även till er som hjälpt till att förbättra elevernas inomhusmiljö och för alla uppmuntrande ord från många av er!

Julavslutningen bjöd på traditionsenligt julbak, julbord, julsaga och dans kring granen. Jonathans pappa Lars Martin ackompanjerade oss så fint på gitarr. Många av våra elever i förskoleklassen kunde redan texterna på julsångerna, imponerande.

Diplomerade

Emilia, Helena och Maria är nu färdiga med sin utbildning i CPS (se gärna information om CPS på skolans hemsida). De fick mycket goda omdömen av den skolpsykolog som utbildar oss. Grattis till er, och till Västra Ekoskolan som har så skickliga medarbetare!

Läsårstider och scheman

Vårterminens ”16-dagar”, studiedagar samt elevernas scheman kommer att läggas ut på hemsidan den 5 januari.

Avtackande och välkomnande

Tack Sofie som arbetat i köket två dagar per vecka från oktober fram till nu. Anita kommer att fortsätta arbeta hos oss två dagar/vecka under vårterminen. Tack också Hans som haft eleverna i åk 6 i trä- och metallslöjd under höstterminen och Janne som haft eleverna i åk 3-5. Karin Wallén kommer att undervisa i textilslöjd under vårterminen. En jul- och nyårshälsning skickar vi också till Gudrun i Spanien.

Fritidshemmet

Under mellandagarna är fritidshemmet öppet för de barn som anmält närvaro.

8 januari – fritidshemmet stängt .

8 januari är planeringsdag för all personal och skolan och fritidshemmet är stängda.

9 januari – terminens första skoldag

9 januari är verksamheten i gång med full kraft och energi! Undervisning enligt schema.

Tack för att Västra Ekoskolan får förtroendet att ansvara för ditt barns viktiga skolår!

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

/Anna-Karin ak51

Rektorsbrev vecka 50, 2017

Luciafirandet med våra elever bjöd på stämningsfull sång och fin diktläsning under ledning av vår musiklärare Kirsten. Snö på marken, men regn denna morgon. Alla barnen sjöng dock som om regnet inte existerade – vilken insats!

Måndag den 18 december är det kvälls- APT och därefter styrelsemöte, vilket innebär att fritidshemmet stänger kl. 16.00.

Tisdagen den 19 december serverar skolans kock Janne det årliga julbordet.

Torsdagen den 21 december är det traditionsenlig julavslutning kl. 08.00 med julsaga och juldanser kring granen. Alla som inte har fritids slutar kl. 09.45.

Vi söker förälder, vän eller släkting som kan, vill och har möjlighet att spela gitarr – eller annat musikinstrument – när vi dansar kring granen. Är du den person vi söker?

OBS! Viktigt att meddela fritids om ditt barn åker hem med buss eller med förälder kl. 10.00 eller stannar på fritids denna dag.

—————————————————————————————————–Fritidshemmet

Under mellandagarna är fritidshemmet öppet för de barn som anmält närvaro.

8 januari – fritidshemmet stängt

8 januari är planeringsdag för all personal och skolan och fritidshemmet är därför stängda.

9 januari – terminens första skoldag

9 januari är verksamheten i gång med kraft och energi igen! Undervisning enligt schema. Klasscheman läggs ut under mellandagarna på skolans hemsida. Det kommer att bli några justeringar, bland annat för årskurs 6 som i vår kommer att läsa ämnet Hem- och konsumentkunskap.

Textilslöjd

Under vår- och hösttermin 2017 har Västra ekoskolans elever i åk 3-6 haft trä- och metallslöjd. Under vår- och hösttermin 2018 kommer de att ha textilslöjd. Karin Wallén som träffat de äldre eleverna tidigare kommer att undervisa eleverna i textilslöjd. Välkommen åter Karin! Vi kommer att göra vissa schemaförändringar inför detta byte till textilslöjd.

Hem- och konsumentkunskap

Eleverna i åk 6 kommer att ha ämnet Hem- och konsumentkunskap under vårterminen och dessa timmar kommer att tillkomma på schemat.

Glad tredje advent!//Anna-Karin
_________________________________-
Rektorsbrev vecka 49, 2017

Fredagens bussincident

I dag, fredag, kom inte bussen 07.45 som väntat. Den hade halkat av vägen. De elever som var med på bussen klarade sig tack och lov relativt väl. Det kunde ha slutat mycket värre. Några elever fick blessyrer och en del valde att vara hemma resten av dagen.

Busschauffören ringde omgående till skolan och informerade om vad som hänt, rådigt av chauffören!

Givetvis en mycket omtumlande upplevelse för eleverna men dagen förflöt ändå relativt lugnt.

Vi vill uppmärksamma om vikten av att använda säkerhetsbältet vid bussresa. De som hade bälte klarade sig relativt oskadda.

Måndagens studiedag

Måndagens studiedag på Brevik skola i Tyresö uppfyllde förväntningarna. Rektor Anna Hansson Bittar berättade om Breviksmodellen och vi visades runt i lokaler som var ändamålsenligt byggda. Att besöka andra skolor för att få inspiration anser jag vara en viktig del i att bli en än mer framgångsrik skola.

Skridskor

Nöjda barn och nöjda medarbetare efter en dag i Ishallen. Som tidigare år bidrog föräldrar till fina aktiviteter på isen, samt hjälp med att knyta skridskosnören och sätta på hjälm.

Julen snart här – igen!

Det har varit den mest harmoniska höstterminen på skolan under mina år här. Ett kompetent lärarteam som har ett gott samarbete med fritidsledarna. Nu två veckor kvar då lektionerna genomförs som vanligt med undantag för måndag förmiddag då eleverna förbereder lucia.

Välkomna till luciafirande tisdagen den12 december kl. 08.00 (eleverna ska vara på skolan kl. 07.45 ombytta och klara för luciatåg). Vi bjuder på kaffe, glögg samt lussekatter och pepparkakor som era barn bakat.

Fritidspedagogerna lägger också fram de kläder som ”blivit över”. Titta där om några av kläderna tillhör ditt barn. Efter genomgången på tisdag kommer vi att lämna kläderna till en ideell hjälporganisation. Kläderna finns utlagda i cafeterian.

Torsdagen den 21 december är det traditionsenlig julavslutning kl. 08.00 med julsaga och juldanser kring granen. Alla som inte har fritids slutar kl. 09.45.

OBS! Viktigt att meddela fritids om ditt barn åker hem med buss eller med förälder kl. 10.00 eller stannar på fritids.

 

Önskar alla en glad andra advent!

Anna-Karin


_________________
Rektorsbrev vecka 48, 2017

Mörkt vid busshållplatsen och på parkeringen

Det är mörka kvällar och vi saknar snö som lyser upp. Belysningen har förbättrats på parkeringen, men fortfarande är det mörka vrår, till exempel vid busskurerna. Vill därför påminna om reflexer. Om ditt barn åker buss är reflexvästar ett bra alternativ (finns i flera butiker till ringa pris – hör med skolans personal om var de kan inhandlas).

Kör också varsamt in på parkeringsplatsen. Följ ditt barn till grinden om det är flera bilar på parkeringen.

Jonas har beställt grus som ska skyfflas ut i groparna så att infartsvägen till skolan blir jämn igen.

Trafikverket

Eleverna i spår 1 har arbetat för att uppmärksamma Trafikverket på skolans behov av tryggare trafikmiljö med övergångsställe, belysning och vägskylt med hastighetsbegränsning vid busshållplatsen. Trafikverkets kontaktperson ska nu bjudas in för att ta del av elevernas idéer. Några av er föräldrar har också varit i kontakt med Trafikverket. Nu håller vi tummarna för att de yngsta eleverna på skolan får positivt gensvar på sin inbjudan och att deras önskemål omsätts i praktisk handling av Trafikverket.

Studiedag

Måndagen den 4 december är skolan och fritidshemmet stängda på grund av studiedag. Vi besöker då Brevik skola i Tyresö som precis som vi arbetar årskursblandat. De har även tre årskurser i en och samma klass. Brevik skola har blivit uppmärksammad för många goda insatser och idéer. Vi hämtar idéer och inspiration inför kommande läsår.

Därefter en timmes guidning på Tyresö slott innan vi sammanfattar dagen i lokal intill.

Lucia

Firas den 12 december kl. 08.00. Se tidigare rektorsbrev, lärarnas veckobrev samt den information eleverna fått med sig hem.

Välkomna!

Jullov och fritidshem

I fredags var sista dagen för anmälan om ditt barn ska vara på fritidshemmet jullovet.

Utifrån de anmälningar vi fått in planerar vi nu hur många fritidsledare vi ska ha på plats och vilka aktiviteter som ska genomföras. För att kunna genomföra aktiviteterna behöver de tider du angett för ditt barn följas. Allt för en kvalitativ vistelse för de barn som vistas på fritidshemmet.

Önskar er alla en god och glad Första advent

adventljusstake-o-tomtar Anna-Karin

______________________________________

Rektorsbrev vecka 46, 2017

Nationella prov

Årskurs 6 genomför nu nationella prov. Under vårterminen gemomför både årskurs 3 och 6 nationella prov (SKOLFS 2011: 185- 187). Under provperioderna kommer jag inte att bevilja ledighet för elever i åk 3 och6.

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

 • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
 • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Tidigare år har ni vårdnadshavare respekterat detta mycket väl, hoppas på detsamma i år.

Se även veckobrev årskurs 6.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet (EHT) har möte på onsdag för att följa upp eleverna i spår 2 (resultatuppföljning och elevhälsofrågor).

Kunskapsresultat

Kunskapsresultat i läsning och matematik för årskurserna 1, 3, 4 och 6 följs upp under denna vecka.

”16-dag” och styrelsemöte

Måndagen den 20 november stänger fritidshemmet 16.00 för arbetsplatsträff (APT). Kommande läsårs förslag till organisation ska presenteras och diskuteras.

Därefter styrelsemöte där också styrelsen informeras om organisationsförslagen.

Hälsningar

/Anna-Karin
Rektorsbrev vecka 45, 2017

Praoelev

Veckorna 46 och 47 kommer Lucas, som är före detta elev i skolan, till skolan för att göra två veckors praktik. Lucas går i årskurs åtta. Vecka 46 är han i spår 1 och 2 och vecka 47 i spår 3. Välkommen Lucas!

Lidaskolan

Tack till er vårdnadshavare som skjutsade till Lidaskolan i tisdags och torsdags! Er insats bidrar till att våra elever får den tid de behöver i idrottshallen.

Även veckorna 46 och 47, samma dagar, är det utmärkt om några av er kan skjutsa till Lidaskolan. Därefter är det idrott i vår egen skola igen.

Studiedag 4 december

Måndagen den 4 december kommer både skolan och fritidshemmet att vara stängda. Då genomför vi den studiedag vi förannonserade om i början av terminen.

Vi kommer att göra studiebesök på Brevik skola i Tyresö där de arbetar med åldersintegrerad undervisning. Syftet är att få influenser för vidare planering av vår skolas organisation och innehåll.

Lucia 12 december

Lucia firas i år tisdagen den 12 december kl. 08.00. Alla barn/elever ska denna morgon vara på skolan kl. 07.45.

Välkommen du som vårdnadshavare, släkting eller vän. Vi bjuder på kaffe, glögg och barnens lussekatter och pepparkakor.

Fritidsledarna kommer att lägga fram alla kvarglömda kläder. Passa på att titta efter om något tillhör ditt/dina barn. De kläder som blir kvar efter denna dag skänker skolan till välgörande ändamål.

Semester

Jag har semester måndag och tisdag vecka 46. Helena Ekholm är tillförordnad rektor.

Allt för denna gång!

/Anna-Karin
_____________________________
Rektorsbrev vecka 43 och 44, 2017

Collaborative Proactive Solution (CPS)

Emilia, Helena och Maria coachar nu två medarbetare var för att alla medarbetare till vårterminen ska kunna använda metoden och förhållningssättet. Alla tre fick också mycket positiva omdömen av den skolpsykolog som leder utbildningen. Roligt och värdefullt!

För att skapa en trygg miljö på skolan arbetar vi med denna metod och förhållningssätt som kallas Collaborative Proactive Solution (CPS). Den grundläggande filosofin är att barn beter sig bra om de kan.

När ett barn inte beter sig på det sätt som den vuxne förväntar sig beror det på att barnet inte utvecklat de kognitiva färdigheter som krävs för att förstå och hantera den utmaning eller de krav som barnet ställs inför.

Barnet gör så gott det kan. Den vuxne behöver därför ha kunskap om vilka tankefärdigheter barnet saknar och med den som grund lära barnet hantera krav och utmaningar i vardagen.

Med CPS får alla medarbetare på skolan ett gemensamt professionellt förhållningssätt, en samsyn och ett ”samagerande” i förhållningssätt, bemötande och vid lösningar på problem.

Skolans uppgift är att utveckla eleverna kognitivt, och även stödja den sociala utvecklingen. Vi ska därför skapa en miljö där eleverna upplever trygghet, den positiva självbilden stärks och den empatiska förmågan utvecklas.

Gruppers utveckling

På vår kvällskonferens i måndags arbetade vi vidare med Susan A. Wheelans IMGD-modell om gruppers utveckling. Vi har analyserat vår egen grupp som medarbetare och därefter tittat på de grupper var och en ansvarar för. Starkt engagemang och en fantastiskt fin vilja att utveckla vidare.

Samverkan skola – fritidshem

Lisa, Linda och Lycille var på heldagskonferens om fritidshemmets nya läroplan. Hur samverkan mellan skola och fritidshem kan gå till, och hur undervisningen planeras i fritidshemmet. Den kompetensutvecklingsdagen återberättade de om för oss andra.

Orientering

ak44ak441ak442

Vilka fantastiska barn ni har! Det var aktiva barn som deltog i orienteringen i onsdags, de trotsade både regn och rusk. Ingen klagade. Det ”drivet” och den viljestyrkan kan appliceras på andra situationer i livet. Visserligen blöta, men nöjda och glada återkom de till skolan.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är genomförda. Ni vårdnadshavare som inte kom på den planerade tiden får dokumentation hemskickad.

Styrelsemöte

På måndagens styrelsemöte diskuterades bland annat innehåll och arbetssätt för de fyra olika aktivitetsgrupper (snickeri, trädgård, interiör & målning samt IT & teknik) ni vårdnadshavare anmält intresse att delta i. Styrelsens gruppansvariga kommer att ta kontakt med er för vidare information.

Annika går i pension

I fredags avtackade vi Annika som nu går i pension. Vi kommer att sakna hennes glada, varma personlighet mycket. Men vem vet om hon inte återkommer någon dag framöver då och då när vi har behov av vikarie. Tack för de här fyra åren Annika!

Välkommen Sofie som kommer att arbeta i köket två dagar i veckan.

Halvvägs komna på höstterminen

Mer än halva terminen är genomförd. Tiden har även i år gått rasande fort, men uppstarten av läsåret har känts lugn.

Höstlov

Vecka 44 är det höstlov från skolan. Fritidshemmet är öppet för föranmälda barn.

Vi går igenom handlingsplaner, följer upp resultat och utvärderar och analyserar hittills genomförda aktiviteter. CPS- samtal genomförs.

Bordercrossing

Utställningen Bordercrossing finns Haninge till och med november. I Bordercrossing används digital teknik för att utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen.

Utställningen kommer från Reggio Emilia i Italien och har tidigare varit på Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Den är ett led i ett långvarigt samarbete mellan Reggio Emilia Institutet och Haninge kommun. Samtliga kommunala förskolor i Haninge arbetar framgångsrikt utifrån Reggio Emilia-pedagogiken.

Alla medarbetare på skolan besöker utställningen under denna vecka för att få inspiration.

Hjälp med skjuts

Eleverna i spår 3 har redskapsgymnastik på tisdagar i Lidaskolan. Spår 2 har detsamma på torsdagar. Vi behöver hjälp att skjutsa dit eleverna vid lunchtid. Åter till skolan tar de bussen. Vi har ett par vårdnadshavare som erbjudit sig att skjutsa. Vi behöver ett par till vardera dagen. Detta gäller under veckorna 45, 46 och 47.

Redskapsgymnastik ingår i kursplanen i ämnet idrott och hälsa. Det är därför mycket viktigt att vi kan genomföra det här. De tider vi fått passar tyvärr inte optimalt med tanke på våra busstider.

Har du möjlighet att skjutsa gläder det oss alla!

Kontakta Lini eller klasslärarna.

ak44sist

Och till helgen ställer vi om klockorna till vintertid!

Önskar alla en bra Alla helgons dag/Allhelgonahelg! Eller Halloween om ni firar den traditionen också.

/Anna-Karin

Önskarr alla en bra Alla helgons dag/Allhelgonahelg! Eller Halloween om ni firar den traditionen också.

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 40, 2017

Kompetensutveckling

Tre av fritidsledarna var i torsdags på kompetensutveckling. Fritidshemsdagen hade tema:

Hur åstadkommer vi ökad måluppfyllelse i samverkan mellan skola och fritidshem?  Hur samverkan kan gå till för att stärka elevernas lärande.

Fil Dr. Ann S Pihlgren belyste hur verksamheterna kan samarbeta i det systematiska kvalitetsarbetet med planering och förbättringar för att utveckla den gemensamma undervisningen. Det gemensamma uppdraget i Lgr 11 innebär samverkan om undervisningen. Följande frågor togs upp:

 • En helhetssyn på elevens hela lärande – vad innebär det för verksamheten?
 • Uppdraget – vad är gemensamt och hur bidrar var och en till det gemensamma?
 • Att stödja det läro- och kursplanebundna lärandet tillsammans – hur gör man det?
 • På vilket sätt kan man samarbeta för att utveckla verksamheten och vad är vinsterna?
 • Hur kan man arbeta för ett starkt lärande hos eleverna genom utvärdering och uppföljning?
 • Vilka metoder och processer är verkningsfulla för att utveckla en hållbar kvalitet i verksamheten och i samarbetet? Finns det goda exempel?

På kommande kvälls-APT (”16-dag”) kommer våra tre fritidsledare som deltog att delge oss andra om erfarenheter och reflektioner efter dagen. Vad kan vi omsätta hos oss i vår skola?

Skolsköterska Jenny

Vår skolsköterska Jenny har påbörjat hälsosamtal i vissa klasser. Listor på tider finns på anslagstavlan i hallen och du som vårdnadshavare har också fått en inbjudan via mejl eller sms.

Skolinspektion

Skolinspekörerna var som ni vet i skolan den 21 september för att intervjua elever, lärare, fritidsledare, elevhälsans personal (skolsköterska), rektor och två representanter från skolans styrelse. Kommande vecka ska även kurator och speciallärare träffa skolinspektörerna för att beskriva skolans arbete med elevhälsa. Skolpsykologerna intervjuas per telefon.

I en mindre skola är det givetvis orimligt att ha heltidsanställd kurator, skolsköterska och speciallärare/specialpedagog. Dock ska våra elever få det stöd de behöver för att må bra och klara kunskapskraven. Det är min ambition. Omräknat i tid per elev har kurator och skolsköterska mer tid än i många andra skolor. Gudrun som är speciallärare, har sedan skolstarten intensivt arbetat med elever i årskurs 2 – 4. Gudruns insats är timmar utöver de stödtimmar som varje lärare har med enskilda elever, eller elever i mindre grupper varje vecka. Skolans lärare har olika kompetenser inom specialpedagogik och kunskap finns därför också i kollegiet. Därutöver konsulteras skolpsykolog och specialpedagog vid behov.

Ny ordförande i styrelsen

Välkommen Nina Krig som ny ordförande i skolans styrelse! Nina har en son i förskoleklassen. Jag ser fram emot ett gott samarbete med Nina. Bland annat kommer styrelsen att arbeta för att aktivitetsgrupperna (trädgård, snickeri, inredning och målning samt IT och kommunikation) ska komma igång och vara aktiva även mellan aktivitetsdagarna.

Kyldisk och draperier

Tack Anneli B för att du transporterade skolans fina kyldisk till skolan. Nu kan kocken servera salladen än mer attraktivt!

Tack också till fam. Lind och Ståby för att draperierna kom upp i cafeterian.

Det här är exempel på insatser utöver aktivitetsdagarna som uppskattas mycket av barn och medarbetare.

Utvecklingssamtal

Veckorna 41 till och med 43 genomförs utvecklingssamtal. Jag hoppas att dessa kan genomföras på de tider ni har fått er tilldelade av klasslärarna. Välkommen med ditt barn till ett framåtsyftande samtal som ska bidra till goda studieresultat, trygghet och ett gott samarbete skola/hem.

Vecka 44

Fritidsledarna skickar nu blanketter med de barn som är inskrivna i fritidshem eller fritidsklubb blanketter för anmälan om närvaro vecka 44. Jag hoppas att antalet anmälda elever nu kommer att överensstämma med det faktiska antal som kommer vecka 44. Vi planerar antal pedagoger efter antal närvarande barn. Föregående år var antal närvarande barn betydligt lägre än antal anmälda barn vilket innebär en orimligt hög personaltäthet. Dessa resurser kan vi i stället omfördela till veckor då vi behöver högre personaltäthet.

Skolrestaurangen

Hannah som hjälper till i köket på eftermiddagarna är sjukskriven till och med sista oktober och Annika som är hos oss två eftermiddagar i veckan kommer att gå i pension sista oktober. Det innebär att vi nu söker ersättare för dem. Vi kommer därför att ha personer som provarbetar i köket under oktober månad. Sofie som var här i fredags är en av dem. Välkommen Sofie.

Allt gott!

/Anna-Karin
___________________

Rektorsbrev vecka 38, 2017

Aktivitetskväll och dag

Jag har sagt det förut och säger det igen; vilka fantastiska vårdnadshavare/föräldrar vi har i vår skola! I måndags samt idag, lördag, har det arbetats så aktivt, noggrant och professionellt. Växthuset är på plats, endast dörr och inredning ska till, tak över lilla husets entré så gott som klar, inredning i huset som behövde lagas är åtgärdat, trädgården välansad och allt skräp efter städning och ansning är bortforslat med mera. En del kvarstår att göra, men då de olika grupperna nu ska bli aktiva även mellan aktivitetskvällarna kommer allt på plats snabbare.

Hanna M och Nina K (föräldrar till barn i åk. 2 respektive förskoleklassen) har sammanställt alla familjers önskemål om vilken grupp ni vill tillhöra. I dessa grupper finns det en sammankallande vilket gör att grupperna lätt ska kunna komma i kontakt med varandra samt att arbetsuppgifter smidigt och under trevliga former kan åtgärdas. Tack alla ni föräldrar som medverkade till att skapa så fin arbetsmiljö för barnen!

Strategidag

Den årliga strategidagen för rektorer och andra chefer inom utbildningsförvaltningen i Haninge kommun hade i år tema rekrytering och grupputveckling ”Hur ska kommunen rekrytera behöriga medarbetare och hur behåller kommunen dem?” På Västra Ekoskolan kan vi glädjas åt att vi de senaste åren har haft en stabil arbetsgrupp och hög grad av behöriga medarbetare. Vi saknar dock behörig fritidspedagog med erfarenhet av arbetsledning, eller någon som vill prova på det uppdraget, då välkomnar vi ansökan.

Skolinspektion

Vi hade även besök av skolinspektionen veckan som gick. Jag tycker det är berikande med inspektion och frågeställningar om hur vår verksamhet fungerar. Återkoppling får vi om en månad.

Fotografering

Ditt barn har fått ett papper med hem med information om hur skolfotot som togs i fredags kan beställas.

Brandövning

Brandövningen i tisdags tog två minuter längre än föregående år. Vi kommer att öva två gånger till så att den sker snabbare än så. Vi kan klara utrymning på snabbare tid.

Extra styrelsemöte/årsmöte 2 oktober

Alla kallade till extra årsmöte den 2 oktober för val till styrelsen, se tidigare rektorsbrev.

Trevlig helg!

/Anna-Karin

___________________

Rektorsbrev vecka 37, 2017

Välkomna till aktivitetskväll och aktivitetsdag

Jonas L, Hasse H, Hanna M och Nina K kommer att finnas på plats på kvällen för att leda arbetet samt se till att det finns material. På förrådet kommer det som tidigare år att finnas anslag om vad som ska göras. I år kommer Nina och Hanna att följa upp att alla anmält intresse för deltagande i någon av de grupper som finns.

Under kvällen ansvarar ni föräldrar för era barn, och det är ett nöje att både barnen och vi vuxna samarbetar.

Om du inte tidigare varit med hoppas vi få se dig där vid något av tillfällena (båda går också bra J). Korv med bröd, kaffe och saft finns.

Aktivitetskvällen är måndagen 18 september kl.16.30 – 19.30

Aktivitetsdagen är lördagen den 23 september kl. 10.00 – 13.00

Skolinspektion

Vi får besök av Skolinspektionen hela dagen den 21 september. Intervjuer samt uppföljning av skolans dokumentation. Jag ser fram emot besöket.

Dags för skolfotografering

Den 22 september kommer Svenskt Skolfoto till oss på Västra ekoskolan för att fotografera eleverna. Fotolokal och fotoschema för klasserna kommer att anslås på skolan. Varje elev kommer att få en lapp av fotografen. Där står information om när bilderna finns att se på nätet och hur man gör för att beställa. Ytterligare information kommer också att skickas hem till varje familj.

Alla elever ska fotograferas för porträtt, gruppbild och skolans arkivmaterial.

Se även tidigare rektorsbrev för mer information.

Välkommen Anita

Anita kommer att vikariera när någon av medarbetarna är sjuk. Anita har i många år arbetat med Kyrkans barntimmar och är möjligen bekant för några av er.

Välkommen till oss Anita!

Allt gott!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 36, 2017

 Extra årsmöte framflyttat

Extra årsmöte den 11 september är inställt. Mötet är framflyttat till

måndagen den 2 oktober kl. 18.00. Styrelsen skickar kallelse.

Brandövning 19 september

Den förberedda brandövningen kommer att genomföras den 19 september kl. 08.15. Vi informerar eleverna/barnen samma vecka om hur den går till. Eleverna i förskoleklassen övar att gå i brandtrappan innan själva brandövningen genomförs.

Aktivitetskväll- och dag

Boka måndagen den 18:e september kl. 16.30 – 19.30 eller lördagen den 23:e september för årets gemensamma aktiviteter i skolhuset och på gården. Se information i tidigare rektorsbrev. Även i kommande rektorsbrev.

Skolinspektion 21 september

Den 21 september är det inspektion av vår skola. Jag ser fram emot att få visa vår fina verksamhet och är nyfiken på vilka reflektioner inspektörerna kommer att förmedla till oss.

Informationsbrev till vårdnadshavare, se: www.skolinspektionen.se/informationsmaterial

Fotografering 22 september

Förmiddagen den 22 september kommer Svenskt Skolfoto till oss. Ett gruppfoto med alla skolans elever och medarbetare samt individuella fotografier.

För mer information: www.svensktskolfoto.se

Decimerad skara

Efter ett par veckor med decimerad skara medarbetare på grund av förkylningar ser vi fram emot kommande vecka när vi är flera ordinarie på plats igen. Vi är lyckligt lottade som har lojala, fantastiska medarbetare – nämner ingen vid namn – alla har bidragit mer eller mindre. Kommande vecka kommer jag intervjua ett par personer som jag har förhoppning om kan vikariera vid behov.

Extra stöd

Gudrun fortsätter några av eleverna extra stöd. Min ambition är att alla elever ska ges möjligheten att klara målen för den åk de går i. (Gudrun har också vikarierat i klass den vecka som var).

Allt gott!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 35, 2017

Kallelse till extra Årsmöte – boka 11 september

På grund av att endast två av vår skolas elever i år beviljades skoltaxi, många fick avslag på ansökan, kom det att drabba även styrelsens ordförande vars dotter då inte kan gå kvar.

Därför kallas ni föräldrar till extra Årsmöte den 11 september kl. 18.00 för val av ny ordförande.

Även ny ledamot kommer att väljas då Jenny B med familj flyttat till Dalarna. Jenny gjorde ett mycket gott arbete för skolans miljö som ledamot i styrelsen.

Är du intresserad av någon av dessa uppdrag? Kontakta valberedningen.

Fantastiska föräldrar

Vi har fantastiska föräldrar som, trots att det blir bökigt för dem, nu turas om att skjutsa barnen till skolan. Det är barn som bor ”åt samma håll” som kunde arrangera det så när det blev nej till skoltaxi (skoltaxi beviljas till närmaste kommunala skola).

Glad att ni föräldrar valde att låta era barn gå kvar i Västra Ekoskolan. Vi ska förvalta det förtroendet väl!

Aktivitetskväll – boka 18/9 och/eller 23/9

Vi ses igen aktivitetskvällen måndagen den 18 september kl. 16.30 – 19.30 och/eller lördagen den 23 september kl. 10.00 – 13.00. Då arbetar vi gemensamt för att förbättra barnens arbetsmiljö, bland annat ska växthuset monteras, trädgården ansas, draperier sättas upp, skåpluckor lagas etc. Och vi får umgås! Vi grillar korv och serverar dryck därtill!

 

Många av er har till styrelsen lämnat in önskemål om vilken arbetsgrupp ni vill tillhöra. Styreslens ledamöter kommer att ansvara för en grupp vardera och leda arbetet under kvällen.

 

Haninge kommuns Strategidag

 

Den 18 september är det Haninge kommuns strategidag för rektorer. Jag kommer att delta under aktivitetskvällen, och kommer att ansluta ca 18.00.

 

Skolsköterska

 

Skolsköterskan har påbörjat hälsosamtal och vaccinationer. De tider som bokats får ni föräldrar kännedom om via sms eller mejl. De finns också uppsatta på anslagstavlorna i respektive hall. På skolans hemsida kommer vi denna vecka att informera om vilken årskurs som är aktuell och vilka undersökningar som genomförs. Hör gärna av dig till mig om det finns ytterligare frågor kring skolhälsovården.

 

Skolråd

 

På onsdag genomförs terminens första Skolråd (en kombination av elevråd, matråd och miljöråd). Eleverna har formulerat ansökningar med motiveringar för deltagande. Svåra val då många ansökningar var välmotiverade.

Allt gott!/Anna-Karin

Rektorsbrev skickas per mejl v 34, 2017.

Rektorsbrev vecka 33, 2017

Nu börjar vi!

Fritidshemmets verksamhet har redan varit igång ett par veckor och denna vecka har även lärarna arbetat aktivt för att förbereda skolstarten och läsåret på bästa sätt.

Skolstart

Nu ser jag fram emot att få träffa era barn och er på måndag kl. 09.00 då vi alla samlas utanför huvudentrén. Skoldagen – denna dag – slutar kl. 11.00 för alla som inte har fritidshem eller fritidsklubb, för dem gäller föranmälda tider.
skolväska

Föräldramöte

Vill också påminna om föräldramötet på måndag den 21 augusti kl. 18.00 – 19.45. Hoppas att få se er alla där. Vi bjuder på kaffe/te med något till.

Varmt välkomna!                                                        

/Anna-Karin


Rektorsbrev vecka 22-23, 2017

Hej alla föräldrar!

Jag skickar ut rektorsbrevet via mejl denna vecka, med förhoppning om att det då når fler av er. Samtidigt vill jag påminna om att du som förälder även fortsättningsvis går in på skolans hemsida en gång/vecka för att bli uppdaterad genom veckobrev och rektorsbrev, om vad som händer/kommer att hända i skolan och på fritidshemmet. Där finns också Jannes blogg.

Läsårets organisation 2017/2018 kommer att vara så här:

Spår 1 (f-klass samt år 1): Helena Ekholm, klasslärare, kommer att samarbeta med Lisa (Elisabet)Andersson, fritidspedagog.

Spår 2 (år 2 och 3): Emilia Rundblad klasslärare, följer sina nuvarande elever. Linda Axelsson, fritidspedagog, kommer att vara med på utedagar samt vissa lektionstimmar.

Spår 3 (år 4, 5 och 6): Nina Jonsson, klasslärare år 4 och 5. Nina är behörig och legitimerad lärare t o m år 6 med mångårig erfarenhet. Maria Sebom klasslärare år 6. Kenny Åkerman och Linus Stenquist, fritidspedagoger, kommer att vara med på utedagar och vid studiebesök i spår 3. Lini Bringsäter, som om ett par veckor blir behörig lärare t o m år 6, kommer att undervisa i ämnet idrott- och hälsa, matematik samt i naturorienterande ämnen. Lini kommer också att undervisa spår 2 i idrott- och hälsa.

Välkomna Nina och Lini!

Lärare i musik: Kirsten Spratt Marcusson.

Lärare i bild: Lycille Stenlund Billung. Lycille, som är utbildad konstnär, kommer att studera under kommande läsår för att bli behörig lärare i ämnet bild. Det innebär att Lycille kommer att arbeta halvtid hos oss kommande läsår.

Lärare i trä- och metallslöjd: Jan Forsling år 3 till och med år 5. År 6 i samarbete med lärare i Tungelsta, så som innevarande år.

Kock: Jan Forsling

Kök samt pedagogiska uppgifter: Annika Östlund, kommer att fördela sin tid mellan kök och pedagogiska uppgifter. Annika arbetar till och med oktober månad då hon går i pension. Annika är förskollärare samt har gedigen erfarenhet av arbete och arbetsledning i barngrupp.

Hannah Persson Pettersson kommer även under höstterminen att arbeta i köket på eftermiddagarna.

Fritidspedagoger: Lycille Stenlund Billung, Linda Axelsson, Kenny Åkerman, Linus Stenquist.

Vi söker en behörig fritidspedagog inför kommande läsår för arbetsledande uppgifter.

Specialpedagog/speciallärare: Gunilla Sundh på timmar vid behov. Gudrun Andersson speciallärare, kommer även kommande år att följa upp läs- och skrivutveckling i höst (screening) samt vikariera vid behov.

Skolsköterska, skolläkare och kurator som nu.

Rektor: som nu.

Skolans styrelse har nya ledamöter, fastighetsansvariga samt ny ordförande. Se skolans hemsida.

Det är med glädje och positiv förväntan jag ser fram emot även kommande läsår!

Inför kommande läsår har vi 75 elever i skolan. Många elever står i kö för plats, men tyvärr rymmer våra lokaler endast ett visst antal elever. I år 4-6 kan vi däremot erbjuda plats.                                                                                                                                                                                  aknational   Nationaldag 6 juni

Skolan och fritidshemmet är stängda.

Skolavslutning 14 juni kl. 16.00 – 18.00

Välkomna föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar och vänner, till

skolavslutning onsdagen den 14 juni.

Lektioner till kl. 11.00. Alla elever serveras lunch kl. 11.00 – 11.30.

Elever som har fritidshem- eller fritidsklubb kan stanna på skolan till kl. 16.00 då skolavslutningen börjar.

Övriga elever åker hem efter lunch och återkommer kl. 16.00.

 

Kl. 16.00 – ca 16.30           Sång och musik

Kl. 16.30 – ca 16.50           Elever och klasslärare träffas i klassrummet. Föräldrar, släktingar och vänner dukar då upp för den picknick som tagits med.

Kl. 16.50 ca – 18.00           Picknick och mingel.

Passa då på att titta runt på skolgården. I lördags byggde Jonas och Anders färdigt ”chilla-hörnan”. Ett heldagsarbete som gav mycket fint resultat – tack till er. Barnen har redan provsuttit chillahörnan idag (måndag).

Hade du som förälder inte möjlighet att närvara på aktivitetskvällen, hör av dig till skolan eller lämna intresseanmälan till styrelsen.

Måndagen den 19 juni behöver vi hjälp med att flytta bänkar mellan klassrummen – är du en av dem som kan hjälpa till? Ju fler vi är desto snabbare går det.

Väl mött!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 21, 2017

Växthuset

Skolgården blir allt mer iordningställd. Igår och idag sätter Linda, Peter och Joel upp grunden och ramen till växthuset. Vilka av er föräldrar vill färdigställa det? Hör av er till Hanna, som är ledamot i styrelsen, eller till mig.

Extra stämma

Kallelse till extra stämma för tillsättande av styrelseordförande samt vice ordförande den 31 maj kl. 18.00.

Nationaldag 6 juni
aknational

Skolan och fritidshemmet är stängda.

Skolavslutning

Välkomna föräldrar, mor- och farföräldrar, andra släktingar och vänner, till skolavslutning onsdagen den 14 juni kl. 16.00 – 18.00.

Lektioner till kl. 11.00. Alla elever serveras lunch kl. 11.00 – 11.30.

Elever som har fritidshem- eller fritidsklubb kan stanna på skolan till kl. 16.00 då skolavslutningen börjar. Övriga elever åker hem efter lunch och återkommer kl. 16.00.

Kl. 16.00 – ca 16.30           Sång och musik

Kl. 16.30 – ca 16.45           Elever och klasslärare träffas i klassrummet. Föräldrar, släktingar och vänner dukar då upp för den picknick som tagits med.

Kl. 16.45 ca – 18.00           Picknick och mingel

Studiedag

Fredagen den 16 juni är skolan och fritidshemmet stängda på grund av studiedag. Vi kommer då att utvärdera läsåret samt lägga ramarna för kommande läsår.

Sommarhälsningar!

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 20, 2017

Aktivitetskvällen

Under aktivitetskvällen i måndags blev trädgården ansad och krattad, två klassrum och basketkorgarna målade, komposterna fixade, multiplikationstabellen får sina siffror, staket byggs, chillahörnen likaså. Dessutom servades tvättmaskin, torktumlare och vattenlås och extra rengöring av ytor gjorde att skolan både såg renare ut och doftade gott. Tack till er föräldrar – och era barn – som trots en ganska kylig kväll arbetade så idogt.

Om du inte hade möjlighet att vara med i måndags, ytterligare tillfällen kommer för dig att delta.

Nya förskoleklassens elever på besök

Torsdagen den 11 maj fick vi besök av blivande elever till förskoleklassen och de fick träffa sina faddrar i nuvarande förskoleklassen, en upplevelse även för dem som nu fick ta fadderansvar. Så stora de kände sig.

Blivande elever i åk 1 – 5 träffar sina klasslärare i samband med skolstarten i höst den 21 augusti. Mer information kommer i sommarbrevet.

Inspirationsvecka – hälsa

Så har vi haft vår årliga inspirationsvecka om hälsa. Detta år med tema Kropp och Knopp. Hur pulsträning, rörelse, leenden, motivation, koordinationsövningar etc. påverkar vår hjärna. Tänk att vi genom vårt beteende och vår livsstil kan möjliggöra bättre välmående och bättre lärande. Väl värt ett försök. Veckan avslutades med en härlig frukost, i år med mycket grönt och frukt, nyttiga fruktdrycker, bröd och musli. Jag är imponerad över de val av produkter som eleverna hade med sig, ekologiska och näringsriktiga. Fantastiska föräldrar!

Nina på besök

Nina är behörig/legitimerad grundskollärare och ska kommande läsår ansvara för år 4 och 5. Nina kommer också att vara i skolan på måndag för att lära känna vår verksamhet.

Styrelsemöte

På måndag har den nya styrelsen sitt första möte. Dock är Jonas Bång t f ordförande och alla kallas till extra stämma den 31 maj. Se kallelse via ditt barn hem samt via mejl. Jag vill uppmana dig som har ett intresse för att utveckla skolan till än mer än vad den är idag att ta kontakt med mig eller Jonas. Lust och engagemang räcker långt! Då kan du vara rätt person för uppgiften. Vi kommer att ha såväl en vice som en ordinarie ordförande.

Få skoldagar kvar

Vårterminen närmar sig sitt slut. Elever och lärare arbetar intensivt och i positiv anda för att utnyttja även de sista arbetsdagarna för att lära så mycket som möjligt!

Fritids

Kom ihåg att anmäla närvaro eller ej för ditt barn under klämdagar och sommarlov. Då kan vi planera verksamheten bättre.

akblom20

Önskar alla en skön helg!

 

Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 19, 2017

Insamlingen till Rädda Barnen

Insamlingen till Rädda Barnen under skolans Vårkonsert resulterade i fantastiska 4 100 kr (fyratusenetthundrakronor). Dessa pengar har nu vidarebefordrats till Rädda Barnen.

Tack alla ni föräldrar, släktingar och vänner som bidrog.

Aktivitetskväll 

Nu har du möjlighet att skapa en fin och aktiv skolmiljö för ditt barn. Aktivitetskvällarna har god uppslutning av er föräldrar och många av er kommer varje gång. Ni gör en fantastiskt fin insats! Nu hoppas vi se även er föräldrar som tidigare inte har haft möjlighet att delta.

När ni kommer till skolan kommer anslag att finnas på förrådsväggen vilka aktiviteter som ska genomföras. Du kommer att få vägledning av den person som ansvarar för respektive arbetsområde.

Vi ska kratta, ansa, måla, sy eller snickra. Ta på oömma kläder!

Ta med sekatör, trädgårdsspade och liten hacka, skruvdragare, hammare, såg, tumstock eller vad du kan tänkas behöva för att utföra aktiviteter av det slag som intresserar dig. Skolan har en del verktyg, men vi behöver flera så att det räcker till alla.

Boka kvällen för aktiv och trivsam samvaro på skolan!

Vi ses måndagen den 15 maj kl. 16.30 – 20.00!

Skolan bjuder på grillad korv, saft och kaffe under kvällen.

Aktivitetshuset är nu namngivet

Alla elever fick under taklagsfesten lämna förslag på namn till aktivitetshuset (det som ska färdigställas under aktivitetskvällen). Skolrådet röstade därefter fram ett av dessa namn. Huset kommer nu att heta ”Söder”.

Gudrun

Gudrun kommer att vikariera i spår 3 några dagar under de kommande veckorna. Hon kommer också att läs- och skrivtesta eleverna i spår 1 så att vi kan följa upp om någon elev behöver extra stöd för att nå målen. Jag vill samtidigt passa på att säga att de LUS-test vi genomför visar goda resultat.

Välkommen åter till oss Gudrun.

Och lagom till aktivitetskvällen kommer sommarvärmen! Trevlig helg! //Anna-Karin


Rektorsbrev vecka 18, 2017

Våren är här och skolgården sjuder av aktivitet och glada barn. Många av gårdens lekredskap kan nu användas fullt ut. Under aktivitetskvällen ska vi färdigställa det vi påbörjat och fräscha upp det befintliga.

Aktivitetskväll 

Nu har du möjlighet att skapa en fin och aktiv skolmiljö för ditt barn. Aktivitetskvällarna har god uppslutning av er föräldrar och många av er kommer varje gång. Ni gör en fantastiskt fin insats! Nu hoppas vi se även er föräldrar som tidigare inte har haft möjlighet att delta.

När ni kommer till skolan kommer anslag att finnas på förrådsväggen vilka aktiviteter som ska genomföras. Du kommer att få vägledning av den person som ansvarar för respektive arbetsområde.

Vi ska kratta, ansa, måla, sy eller snickra. Ta på oömma kläder!

Boka kvällen för aktiv och trivsam samvaro på skolan!

Vi ses måndagen den 15 maj kl. 16.30 – 20.00!

Skolan bjuder på grillad korv, saft och kaffe under kvällen.

Styrelsens årsmöte

Nu har det formerats en ny styrelse. Jonas Bång är tillförordnad ordförande, sekreterare samt kassör sitter kvar även nästa år. Nyvalda ledamöter är Jonas Lind (fastighetsansvarig), Andreas Peleback (fastighetsansarig), Jenny Brantzell (ledamot), Mia Kolari (ledamot), Michael von Knorring (lekmannarevisor) samt en förälder suppleant och två föräldrar i valberedningen. Önskar all nya styrelsemedlemmar välkomna till ett nytt aktivt år!
Rektor ingår i styrelsen. Namn på samtliga ledamöter finns på skolans hemsida.

Styrelsens samt rektors verksamhetsberättelser finns att tillgå på skolan.

Skolavslutning

Onsdagen den 14 juni kl. 16.00 – 18.00 har vi skolavslutning. Sång, musik och picknick. Mer information kommer längre fram i veckobrev samt rektorsbrev.

Sommarstängt

Fritidshemmet stänger veckorna 27 till och med 30.

OBS! en vecka tidigare än föregående år.

Allt gott!

/Anna-Karin
__________________________

Rektorsbrev vecka 17, 2017

Årsmöte måndag 24 april

Välkommen till skolans årsmöte måndagen den 24 april kl. 18:00 – 19.00!

Ny ordförande, vice ordförande, fastighetsansvarig (möjligen blir det två med detta uppdrag) samt ytterligare ledamöter ska väljas. Andra styrelsemedlemmar omval.

Det är viktigt för skolan med såväl engagerade föräldrar som en engagerad styrelse. Därför ser vi fram emot att träffa alla föräldrar under kvällen. Kallelse har antingen gått ut per brev eller via era barn hem. Säkert har ni också uppmärksammat kallelsen på skolans hemsida.

Konsert och vårfest 24 april

Vi inleder veckan med Konsert och Vårfest kl. 17.00 – ca 17.40 sjunger skolans elever om vänskap och gemenskap.

Därefter bjuder skolan på fika och eleverna kommer att samla in pengar till Rädda Barnen. De kommer också att sälja lotter (vinstdragning kl. 18.00).

Rädda Barnen –

Över 30 miljoner barn är på flykt i världen. Rädda Barnen vill att barns rättigheter blir till verklighet, både i Sverige och över hela världen. Dygnet runt. Året om.

Naturskolan Ösmo

Onsdagen den 26 april kommer alla elever, lärare och fritidspedagoger att åka till Naturskolan för att där under ledning lära mer om utepedagogik. Alla elever ska lämna information senast tisdag om de tar bussen från skolan ca kl. 07.45 eller om de möter upp vid pendeltåget i Västerhaninge. Blankett kommer att skickas med hem måndag som lämnas åter till klassläraren på tisdag.

Carolina

Carolina, som går grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem, gör på onsdagen sin sista dag på skolan för denna gång. Carolina (Carro) har varit en uppskattad lärarkandidat på skolan. Möjligen kan barnen träffa henne framöver också om vi är i behov av vikarie och tiden passar Carolina.

Lycka till med de fortsatta studierna Carro!

Tf. rektor 26-29 april

Jag kommer att vara ledig senare delen av veckan. Janne är då tf. rektor och nås på skolans telefon 08-500 371 74 eller via mejl info@ekoskolan.se.

akv17

Vårhälsningar

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 14, 2017

Invigning av ”aktivitetshuset”

Nu har vi haft taklagsfest och invigt ”aktivitetshuset”. Tilja, som är ordförande i skolrådet, klippte det blågula bandet. Alla barn fick därefter, var och en, lämna förslag på namn till huset. Skolrådet kommer sedan att rösta fram ett av förslagen.
taklag

Stort tack till papporna Anders, Jonas och Andreas som bygger huset.

Gården ställdes i ordning, penséer planterades och frön sattes i krukor. Plantorna kommer att planteras ut i pallkragarna längre fram i vår.

Påsklunch
Vår kock Janne bjöd på påskbuffé enligt tradition, måhända med vinklad fredagsversion då det i år bjöds på tacos med rikliga tillbehör. Långbordet var dukat och alla på skolan åt tillsammans. Som traditionen också bjuder höll eleverna tacktal till Janne.

Veckans lunchtallrik kan se ut som den i onsdags då det bjöds på fisk, potatis och sallader.
tallrik

Slöjd för år 6

Eleverna i år 6 kommer under onsdagar från och med vecka 16 att genomföra slöjd i Tungelsta skola kl. 08.10 – 10.20. Under tisdagen kommer eleverna att få mer detaljerad information om resorna dit och åter till skolan.

Scheman samt viss ytterligare information kommer att mejlas till er föräldrar under kommande vecka.

År 3-5 har slöjd på skolan med Janne.

Terrordådet i Stockholms city

Det attentat som genomfördes i Stockholms city kommer att påverka oss alla på ett eller annat sätt.

Om någon av våra elever har berörts på ett sätt som vi på skolan behöver veta om, berätta för fritidspedagogerna kommande vecka eller för klasslärarna vecka 16 om detta så att vi kan bemöta ditt barn på bästa sätt. Vi ska följa upp de frågor som eventuellt ställs av barnen, men också vara en trygg plats att vistas på.

Trots allt…

… önskar jag alla en Glad Påsk!påskkärring

…På onsdag far jag iväg några dagar.

/Anna-Karin
Rektorsbrev vecka 13, 2017

Vi hälsar Carolina välkommen åter på måndag 3 april. Carolina som går grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, ska vara hos oss under 13 dagar fördelat på fyra veckor. Det är värdefullt och givande för oss på flera sätt att ha Carolina hos oss, dels får vi reflektera över den egna verksamheten med utgångspunkt i de studieuppgifter hon ska genomföra hos oss, och dels får vi arbeta tillsammans med henne igen.

Konsert på skolan

Vill påminna om Västra Ekoskolans skolkonsert måndagen den 24 april kl.17.00 – 17.40. Våra elever samlar in pengar till Rädda Barnen i samband med konserten.

Därefter kaffe med tilltugg samt lotteri med fina priser innan vi samlas för skolans årsmöte kl. 18.00.

Välkomna!

//Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 12, 2017

Kompetensutveckling

I måndags fick vi en givande föreläsning av psykolog Jens Driessen med tema stress (såväl positiv som negativ) och hur vi kan uppmärksamma stressbeteenden, samt hur vi själva kan agera för att förebygga negativa stressreaktioner. Kunskaper som också kan appliceras i arbetet med våra elever i skolan.

Skolenkäten

Fredagen den 24 mars var sista dagen för att besvara skolenkäten. Vi saknar dock några enkäter från er föräldrar till elever i åk 2 och 5. Vi har fått dispens till måndag 27 mars för att lämna in de resterande svaren. Tillhör du en av dem som ännu inte lämnat in kan du därför rätta till det. Ditt svar är värdefullt för oss.

Utvecklingssamtalen

Under höstterminen fungerade genomförandet av utvecklingssamtalen mycket bra. Denna vårtermin har samtalen, som planerades till veckorna 10 och 11, dragit ut på tiden och ännu är inte alla genomförda. När du som vårdnadshavare inte kommer till mötet och inte föranmält att du inte kan komma försvinner värdefull arbetstid för lärarna. Hör därför av dig i god tid om tiden för mötet behöver ändras!

Vi erbjuder två tillfällen för samtal, det vill säga att om man inte kan komma/inte kommer vid det första mötestillfället erbjuds elev och vårdnadshavare en ny tid. Uteblir man då skickas omdömet hem till dig som vårdnadshavare.

Jag hoppas att det fungerar bra såväl höst- som vår under kommande läsår.

Om du som vårdnadshavare har goda idéer hur det kan fungera bättre för dig, lämna gärna förslag till klassläraren eller till mig.

Klassfest

Under fredagskvällen har spår 2 klassfest i skolans lokaler. Roligt att ni klassföräldrar arrangerar aktiviteter för barnen.

Titta gärna i ”klassföräldrafacket” för information om aktiviteter där eleverna kan spara ihop till en slant, till exempel försäljning av majblommor eller skräpplockardagar.

Praktikant

Välkommen Othilia som praktikant veckorna 13 och 14!

Othilia har varit elev på skolan och är syster till Agnes och Saga som nu går hos oss. Othilia ska huvudsakligen vara med eleverna i förskoleklassen och handledare är Lisa.

Skolskjuts

Påminner om anmälan för skolskjuts. Se tidigare rektorsbrev.

Påskveckan

Ska ditt barn vara på fritidshemmet under påsklovsveckan? Sista dagen för anmälan var i fredags, men du som inte lämnat besked kan göra det nu på måndag den 27 mars.

Antal barn avgör hur verksamheten ska planeras under veckan och vilka aktiviteter som kan genomföras. Under kommande vecka ska detta bli klart.

Semesterstängda veckor

Har du uppmärksammat att vi har flyttat fram de sommarstängda veckorna i år? Sommaren 2017 stänger vi veckorna 27, 28, 29 och 30.

Söndagen den 26 mars…

… bygger några av våra elevers föräldrar på ”lekstugan/”aktivitetshuset” under ledning av Anders. Det ska bli spännande att se resultatet när allt är klart, det kommer att bli ett unikt bygge!

Vårhälsning

/Anna-Karin

Rektorsbrev vecka 10, 2017

Dags att ansöka om skolskjuts

Haninge kommun: Ansök om skolskjuts inför kommande läsår senast 1 april. Ansökningar som kommer till kommunen efter detta datum kanske inte hinner handläggas innan första skoldagen på det nya läsåret. Under pågående läsår kan ansökningar om skolskjuts göras när som helst. Ansökningar handläggs fortlöpande. Kontakta Haninge kommun tfn. 08-606 70 66 alternativt mejl skolskjuts@haninge.se. Se även ansökningsblanketter på kommunens hemsida.

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

 • 2 km för elever i skolår 1
 • 3 km för elever i skolår 2
 • 4 km för elever i skolår 3-6
 • Med kortaste väg menas en väg som eleven själv kan gå och som är lämplig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Nynäshamns kommun: Ansökningsblanketter finns på Nynäshamns kommuns hemsida.

För att skolskjuts ska kunna beviljas krävs att den kortaste vägen mellan elevens hem och grundplaceringsskola är minst:

 • åk F-3, 3 km skolväg
 • åk 4-6, 4 km skolväg
 • åk 7-9, 5 km skolväg

Hjärt- lungräddning

Under studiedagen i måndags utbildade vi oss bland annat i i hjärt-lungräddning. Känns tryggt att vi alla nu har kunskapen. Vi diskuterade också om vi ska köpa in en hjärtstartare till skolan.

Bild HLR

Studiebesök på Måsöskolan

Helena, Maria, Linus, Bitte och jag var på besök i Måsöskolan när skolpsykolog Tuija Lehtinen handledde lärare, fritidspedagoger och rektor där i Ross Greenes metod Collaborative Problem Solving (CPS).

Den grundläggande filosofin är att barn beter sig bra om de kan. När ett barn inte beter sig på det sätt som den vuxne förväntar sig beror det på att barnet inte utvecklat de kognitiva färdigheter som krävs för att förstå och hantera den utmaning eller de krav som barnet ställs inför. Barnet gör så gott det kan. Den vuxne behöver ha kunskap om vilka tankefärdigheter barnet saknar och med den som grund lära barnet hantera krav och utmaningar i vardagen.

Under ett och ett halvt år har några av oss på skolan också gått denna utbildning i CPS under ledning av Tuija. Kommande läsår vidgar vi utbildningsinsatsen så att alla medarbetare på skolan genomför denna utbildning.

Sommarstängt

Fritidshemmet stänger veckorna 27, 28, 29 och 30 sommaren 2017. OBS! En vecka tidigare än föregående år.

Föräldraföreläsning ”Ditt barns självkänsla”

Torsdagen den 16 mars, S.t Eskils kyrka Handen. Föreläsare Anita Blohm af Ekenstam och Kerstin Svart Eriksson, familjeterapeuter och handledare. Utbildare i Jesper Juuls teorier. Läs mer på Haninge kommuns hemsida.

Semester

Jag har semester 13-17 mars. Janne är tillförordnad rektor under denna vecka. Han nås via skolans telefonnummer.

Allt gott!

/Anna-Karin