Så arbetar vi

Så här arbetar vi på Västra Ekoskolan:

Vi arbetar med och följer läroplanens mål som grund för vår fritidsverksamhet.

Skolans profil miljö och hälsa genomsyrar verksamheten.

Vi ser det som viktigt att skapa en förståelse hos varje barn att vi alla har något gemensamt, men också att vi är olika och har olika behov för att må bra och för att få en stimulerad eftermiddag.

Fritidshemmets teman och aktiviteter planeras och genomförs för att nå målen. De anpassas till skolans verksamhet, årstiderna samt olika händelser som uppkommer.

Vi vill få barnen intresserade av kunskaper och lust till lärande under andra former än lektionstid.

Vi vill uppmuntra barnen att prova på olika sätt att nå målet och att de klarar av/kan, oavsett vad det handlar om.

Alla använder ett vårdat språk och är en god kamrat d v s visar hänsyn, lyssnar på andra, tar ansvar för sina handlingar och visar respekt mot alla som är på skolan och på fritids. Det är alltid den enskilda individen som avgör om något är negativt. Vi vill få barnen känslomässigt engagerade i det som har hänt eller kunde ha hänt, skapa empati. Ge barnen stöd och lära dem lösa konflikter. Barnen ska våga uttrycka och känslor och åsikter och veta hur de kan göra det.

Varje dag har vi en mindre samling om saker som hänt, och ger eleverna tid att samtala och diskutera. Samarbete genomförs i mindre och större grupper. Alla på skolan är kamrater med varandra.

Vi skapar tillfällen där samtal ges med barn enskilda eller i grupp. Det är av stor vikt vi vill att de ska trivas och känna förtroende på fritidshemmet med andra barn och personal.

Vi vill att barnen ska känna lust och glädje att vara på fritidshemmet och delta i de olika aktiviteterna.

Vi lyfter fram barnens egna initiativ och engagemang genom att barnen kommer med önskemål och förslag till aktiviteter, som sen ligger till grund för planering av gemensamma aktiviteter.

Vi lägger också stor vikt vid att fånga barnens nyfikenhet för ett visst projekt eller sysselsättning både inomhus och utomhus. Vi vill att de kommer med förslag på fysiska aktiviteter så att alla känner lust att delta aktivt.

Vi tar tillvara och stimulerar barnens lust att leka och lära. Leken har stor betydelse för barnens utveckling. Vi vill öka barnens fysiska och motoriska förmåga samt skapa ett ökat intresse för utomhusaktiviteter och för en bättre hälsa.

Verksamheten på Västra ekoskolan fritidshem består till största delen av uteaktiviteter och utelek.

  • Vårt fritidshem ska vara något att längta till!
    En verksamhet där glädje, skratt och positiva förväntningar står som grundpelare. En plats för lustfyllt lärande, där både barn och vuxna känner sig trygga, värdefulla och där vardagsäventyret aldrig är långt borta.
  • Vi strävar efter ett fritidshem som tillgodoser alla barns behov utifrån allas förutsättningar. Vi önskar att eleverna såväl som personalen och föräldrarna känner sig delaktiga i utformandet av vår verksamhet för ansvaret ligger hos oss alla.
  • Hos oss strävar vi mot att eleverna känner medinflytande över den dagliga verksamheten. Varje vecka erbjuder vi ett varierat utbud av aktiviteter, tex skapande, utomhuslek, sport och spel. Dessutom har vi övriga aktiviteter utifrån elevernas önskemål såsom filmvisning, föräldrafika, utflykter mm.
  • Rörelse och frisk luft
  • Genom att arbeta med Friskis&Svettis, Röris och massage/yoga ger vi barnen möjlighet till rörelse och avslappning. Detta bidrar till att vi har en anda av harmoni och bra tillfällen till skapande verksamhet och spontanitet.
  • Varje dag består av tid för utomhusvistelse, tid för organiserade aktiviteter och fri lek. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska vara ute mycket i naturen.
  • Nyttig mat, frukt och grönt
  • När skolan slutar tar fritids vid, dock längst till kl 18.00. Fritidspersonalen stämmer av med lärarna hur barnens dag varit samt vilka som stannar under eftermiddagen.